مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات روان شناختی
سال:1391 | دوره:8 | شماره:4 (33)
صفحه شروع:57 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

565

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیت رابطه با غیر هم جنس در دانشجویان مجرد

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 71

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی میزان تمایز یافتگی خود در روابط آسیب زا و غیر آسیب زا با غیر هم جنس در دانشجویان مجرد است. به این منظور 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مجرد دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش تمایز یافتگی از پرسشنامه اسکورن و فریدلندر استفاده شد و محقق برای بررسی کیفیت ارتباط با غیر هم جنس پرسشنامه ای بر اساس تئوری طرحواره های ناکارآمد جفری یانگ ساخت. با توجه به نمره پرسشنامه کیفیت ارتباط, چارک اول آزمودنی ها در توزیع فراوانی گروه مشکلات کم, چارک دوم و سوم در گروه مشکلات متوسط و چارک آخر در گروه مشکلات ارتباطی زیاد در نظر گرفته شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. نتایج نشان داد بین میانگین های این سه گروه از نظر تمایز یافتگی, واکنش هیجانی, بریدگی عاطفی و آمیختگی تفاوت معنادار وجود داشت, اما بین این سه گروه از نظر جایگاه من تفاوت معناداری دیده نشد. از دیگر نتایج پژوهش این بود که میان دختران و پسران از نظر شدت مشکلات ارتباط با جنس مخالف تفاوت معناداری دیده نشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی