مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات روان شناختی
سال:1384 | دوره:1 | شماره:5-4
صفحه شروع:7 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

561

دانلود:

144

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 30

چکیده

 در این پژوهش, روند تحول تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی و عادی, و همچنین رابطه برخی متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن, جنس, و طبقه اقتصادی - اجتماعی با تئوری ذهن بررسی شده است.برای این کار, 80 نفر دانش آموز دختر و پسر (40 نفر عقب مانده ذهنی و 40 نفر عادی) 7 تا 9 ساله از مراکز آموزشی کم توان ذهنی و مدارس کودکان عادی شهر شیراز انتخاب و بررسی شدند. برای تعیین تئوری ذهن و مولفه های آن (تئوری ذهن سطح اول, تئوری ذهن سطح دوم, و تئوری ذهن سطح سوم), آزمون تئوری ذهن گرفته شد.در تجزیه و تحلیل داده ها, روش های آمار توصیفی, تحلیل واریانس یک سویه, آزمون های تعقیبی, تحلیل واریانس دو سویه, و رگرسیون چند متغیره به کار رفت.یافته ها نشان داد که در هر دو گروه عقب مانده و عادی, روند تحول تئوری ذهن با توجه به سن صعودی است. تئوری ذهن کودکان با جنسیت ارتباط ندارد. کودکان عقب مانده ذهنی و عادی, در تئوری ذهن تفاوتی معنادار با هم دارند, ولی تعامل جنسیت و نوع آزمودنی (عقب مانده و عادی) معنادار نیست. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که سن و تحصیلات پدر پیش بینی کننده مثبت و معناداری در رابطه با تئوری ذهن و مولفه های آن است و الگوی این پیش بینی در کودکان عقب مانده و عادی یکسان است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی