مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خواص مکانیکی و شکل شناسی لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون

صفحات

 صفحه شروع 255 | صفحه پایان 264

کلیدواژه

لاستیک آکریلو نیتریل بوتادی ان (NBR)Q3

چکیده

 کامپوزیت های لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان (NBR) با مقادیر مختلف الیاف کوتاه ضایعاتی نایلون 66 با استفاده از غلتک آزمایشگاهی تهیه شده اند. اثر مقدار الیاف و عامل سازگارکننده بر خواص فیزیکی, مکانیکی و شکل شناسی کامپوزیت های تهیه شده مطالعه شده است. مشخصات پخت آمیزه ها به وسیله دستگاه ریومتر مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد, با افزایش مقدار الیاف زمان پخت و برشتگی کاهش, ولی سرعت پخت افزایش می یابد. خواص مکانیکی آمیزه های یاد شده با افزایش ترکیب درصد الیاف کوتاه در دو جهت طولی و عرضی افزایش نشان می دهد. هم چنین, چسبندگی الیاف به ماتریس لاستیکی با افزودن عامل سازگارکننده هگزا متیلن تترا آمین, رزورسینول و سیلیکای آب دار (HRH) افزایش می یابد. برای مطالعه اثر عامل سازگارکننده بر چسبندگی ماتریس به الیاف رفتار تورمی کامپوزیت ها در حلال N,-N دی متیل فرمامید و هم چنین شکل شناسی سطح شکست آمیزه ها به وسیله میکروسکوپ الکترون پویشی بررسی شده است. مقدار تورم برای کامپوزیت های شامل سازگارکننده به ویژه در جهت طولی کاهش داشته و تصاویر میکروسکوپی سطح شکست نمونه ها نشان می دهد, عامل سازگارکننده از بیرون کشیده شدن الیاف از ماتریس  NBRجلوگیری می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.