مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

792

دانلود:

301

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 57

چکیده

 سلامت زنان پایه سلامت خانواده و جامعه است و فراهم سازی آن, بدون توان مندسازی خانواده ها و بهبود روابط همسران, دشوار است.پژوهش پیش رو, پژوهشی کیفی و از نوع تحلیل محتوا است, که به پردازش نقش خانواده در سلامت زنان می پردازد. نمونه گیری, به گونه یی هدف مند انجام گرفته, و داده ها نیز پس از گردآوری به وسیله مصاحبه های ضبط و دست نویس شده, به صورت دو بخش همسران و سلامت زنان, و نیز زن, خانه داری, و خانواده طبقه بندی شده اند و مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان می دهد روابط همسری و خانوادگی دل خواه و نیز شناخت ارزش خانه داری, هم پای برخورداری از پشتیبانی های اجتماعی مناسب, می تواند در سلامت زنان,که نیمی از جمعیت و زیربنای خانواده ها را تشکیل می دهند, موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.