مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

409

دانلود:

84

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان

نویسنده

فیض داوود

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 44

چکیده

 یکی از مهم ترین مسایل کارآفرینی, رابطه میان جنسیت و کارآفرینی است. با این وجود که زنان, نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و می توانند سهمی مهم از کارآفرینان را به خود اختصاص دهند, نتایج پژوهش ها خلاف این را نشان می دهد. پژوهش پیش رو, تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا متغیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و به دنبال آن, کارآفرین شدن افراد تاثیر دارد, یا عواملی دیگر مانند عوامل محیطی باعث فزونی گرفتن شمار کارآفرینان مرد نسبت به کارآفرینان زن شده است؟در این پژوهش, با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده در کشور و به منظور گردآوری داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه,داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه 400 نفر از دانش جویان دختر و پسر دانشگاه سمنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این ویژگی ها, ریسک پذیری متعادل, کانون کنترل درونی, توفیق طلبی, سلاست فکری, عمل گرایی, تحمل ابهام, رویاپردازی, و چالش طلبی را در بر می گیرد.تجزیه و تحلیل داده ها, با استفاده از آمار توصیفی, نشان داد, در مجموع, میان بیش تر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان تفاوتی وجود ندارد, ولی داده های اختصاصی مربوط به هر ویژگی, نشان گر تفاوتی اندک در دو ویژگی توفیق طلبی و تحمل ابهام, میان دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه بود, هم چنین, آزمون آماری U من ­ ویتنی نشان داد میان ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان تفاوتی معنادار دیده نمی شود و تنها در دو ویژگی عمل گرایی و رویاپردازی, تفاوت میان دختران و پسران معنادار شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی