مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان( | سال:1389 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 24) | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:92

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

231

دانلود:

87

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 92

چکیده

 این پ‍ژوهش بر آن است که به بررسی تاثیر جهانی شدن در بازاندیشی تعاملات جنسی میان جوانان دانشجوی ایرانی بپردازد.جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده همه دانشجویان دانشگاه تهران, در سه پایه کارشناسی, کارشناسی ارشد, و دکتری است, که از میان آن ها 275 نفر, به عنوان نمونه پژوهش و به شیوه نمونه گیری خوشه یی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. فرضیه کلی پژوهش وجود رابطه یی معنادار میان جهانی شدن و بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان دانشجوی ایرانی است, که برای پذیرش آن, چهار فرضیه فرعی فردی شدن تعاملات جنسی, پذیرش الگوهای تازه, سطح روابط جنسی, و داشتن تجربه های گوناگون دوستی با جنس مخالف مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته های پژوهش بر پایه ضریب هم بستگی پیر سون نشان می دهد میان جهانی شدن (عمدتا رسانه های نمایشی) و تعاملات جنسی دانشجویان رابطه وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID