video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

635

دانلود:

345

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 79

چکیده

خشونت علیه زنان, محصول ارزش های پدرسالاری و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت در خانواده است و زمانی اعمال می شود که مردان تهدیدی علیه اقتدار مردانه خود و ارزش های پدرسالاری احساس کنند. نوشتار حاضر, با هدف آزمون این فرضیه, و از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از زنان مراجعه کننده به «مرکز مشاوره» شهرستان آمل, که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته اند, انجام شده است. نتایج نشان می دهد بیش تر زنان, در هنگام به چالش کشیدن رابطه رییس و مرئوسی در خانواده مورد خشونت همسران شان قرار گرفته اند, یعنی مردان, مقاومت زنان در برابر نگرش ابزاری به خود, و نپذیرفتن محرومیت از تحصیل و اشتغال را تهدیدی برای اقتدار مردانه خود تفسیر کرده و به خشونت متوسل شده اند. نتایج هم چنین نشان می دهد که مدرنیته با تجهیز شناختی این زنان به ارزش ها و منابعی مهم چون تحصیلات و اشتغال, که آگاهی زنان را به نابرابری جنسیتی در خانواده افزایش داده و علاقه آن ها را در بازتعریف هویت خود در جامعه مدرن به شیوه یی متفاوت از هویت های تعیین شده سنتی گسترش داده, باعث پرورش پتانسیل های مقاومت شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی