video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

354

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 103

چکیده

 پژوهش پیش رو, که پیوند بین آشفتگی های زناشویی مادران و فرزندان همسر دار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد, از نوع علی ­ مقایسه یی است و جامعه آماریآن را زنان مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهر تهران (جهت شرکت در کلاس های آموزشی) تشکیل می دهند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه شامل 120 زن همسردار و شوهران آن ها, به همراه مادران هر یک از زوج ها است, که در مجموع 480 نفر (240 زن و شوهر و 240 مادرزن و مادر شوهر) را تشکیل می دهند. داده ها, پس از جمع آوری به وسیله پرسش نامه آشفتگی (نارضایتی) زناشویی اشنایدر, با استفاده از ضریب هم بستگی و برازش چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. ضریب هم بستگی مشاهده شده بین آشفتگی زناشویی مادران و فرزندان همسردار آن ها معنادا, و نشان دهنده رابطه میان آشفتگی زناشویی مادران با فرزندان همسردارشان بود و نتایج آزمون تفاوت دو ضریب هم بستگی نیز نشان داد بین فرزندان پسر و دختر در زمینه انتقال آشفتگی زناشویی مادر تفاوت وجود دارد. نتایج برازش چند متغیره نشان داد خرده مقیاس های پرخاش گری, ارتباط عاطفی, جهت گیری نقش, زمان با هم بودن, تاریخچه مشکلات خانواده, حل مساله, رابطه جنسی, و تربیت فرزند, از عوامل پیش بینی کننده آشفتگی زناشویی مرد است و خرده مقیاس های رابطه جنسی, تربیت فرزند, ارتباط عاطفی, تاریخچه مشکلات خانواده, جهت گیری نقش, آشفتگی کلی, پرخاش گری, حل مساله, و زمان با هم بودن, پیش بینی کننده آشفتگی زناشویی زن است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی