مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

664

دانلود:

177

استناد:

7

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه شرکت های صنعتی

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 93

چکیده

 در این پژوهش, رابطه یمیان کارراهه با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور و برای سنجش جهت گیری کارراهه,از 245 زن و مرد کارشناس پژوهش و توسعه در سازمان ها و صنایع خواسته شد تا پرسش نامه کوتاه مقیاس جهت گیری کارراهه شاین را تکمیل کنند و سپس برای ارزیابی تعهد سازمانی و اقتدار شغلی آنان,به ترتیب, مقیاس تعهد سازمانی بالفور و وکسلر و نیز مقیاس اقتدار شغلی نیک سون مورد استفاده قرار گرفت.نتایج پژوهش بیان گر وابستگی بالاترین میانگین ها با جهت گیری های امنیت شغلی, خدمت, و سبک زندگی است و در روابط میان عوامل نیز, اقتدار شغلی با جهت گیری های مدیریتی, چالش خالص, و کارآفرینی, هم بستگی معناداری را نشان می دهد, هم چنین, رابطه میان انواع تعهد سازمانی و اقتدار شغلی نیز معنادار است. در تمام جهت گیری های کارراهه,میان زنان و مردان تفاوتی معنادار وجود دارد و تنها در جهت گیری های امنیت شغلی, سبک زندگی, و خدمت, زنان میانگینی بالاتر از مردان را به دست آورده اند.با توجه به یافته های پژوهشی, پیشنهاد شده است که برای زنان و مردان تازه استخدام شده در سازمان ها, کارراهه یی دوجانبه طراحی شود, تا افراد از همان آغاز, در مسیر دو کارراهه فنی و مدیریتی قرار گیرند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.