video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,035

دانلود:

1,357

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 145

چکیده

 در این پژوهش, اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر زنان مطلقه زیر پوشش اداره بهزیستی خرم شهر مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه اداره بهزیستی تشکیل می دهند, که 60 نفر از آن ها, به روش نمونه گیری دردسترس, و در دو گروه آزمایشی و گواه, به عنوان نمونه پژوهش, مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت است از: «خرده مقیاس افسردگی پرسش نامه MMPI» پرسش نامه عزت نفس آیزنک», و «مقیاس بازنگری شده احساس تنهایی». پژوهش از نوع پیش آزمون ­ پس آزمون با گروه گواه است, که پس از گزینش تصادفی گروه های آزمایشی و گواه و انجام پیش آزمون بر روی هردو گروه, مداخله آزمایشی (روش گشتالت درمانی) در هشت نشست بر روی گروه آزمایشی اجرا شد و پس از پایان, از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.به منظور بررسی انگاره های پژوهش, از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که گشتالت درمانی به شیوه گروهی باعث کاهش افسردگی, احساس تنهایی, و نیز افزایش عزت نفس زنان مطلقه گروه آزمایشی, در مقایسه با گروه کنترل, شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بهرامی، فرحناز، سودانی، منصور، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1389). بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس, افسردگی, و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(، 8(1 (پیاپی 23))، 129-145. SID. https://sid.ir/paper/66041/fa

Vancouver: کپی

بهرامی فرحناز، سودانی منصور، مهرابی زاده هنرمند مهناز. بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس, افسردگی, و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان([Internet]. 1389؛8(1 (پیاپی 23)):129-145. Available from: https://sid.ir/paper/66041/fa

IEEE: کپی

فرحناز بهرامی، منصور سودانی، و مهناز مهرابی زاده هنرمند، “بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس, افسردگی, و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده،” مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(، vol. 8، no. 1 (پیاپی 23)، pp. 129–145، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/66041/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی