مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

147

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 21

چکیده

 مقدمه: حاملگی هتروتوپیک رویدادی نادر است. وجود همزمان حاملگی داخل رحمی و حاملگی اکتوپیک را حاملگی هتروتوپیک می نامند. از آنجایی که این نوع آبستنی در معرض خطر پارگی بارداری خارج رحمی است, تشخیص این بیماری تهدیدکننده حیات بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف معرفی یک مورد حاملگی هتروتوپیک انجام شد.گزارش مورد: در این مطالعه یک مادر باردار 20 ساله در هفته 18 بارداری, با علائم بالینی مبنی بر توده لگنی و تشخیص احتمالی توده بدخیم تخمدان معرفی می شود که جراحی توده لگنی و پاسخ فروزن سکشن حاملگی خارج رحمی لوله ای بود. لذا بعد از عمل حاملگی داخل رحمی تا زمان زایمان کنترل شد که حاصل آن تولد نوزاد سالم بود.نتیجه گیری: حاملگی هتروتوپیک اگرچه پدیده نادری است, ولی باید در هر زن باردار, احتمال حاملگی هتروتوپیک را در نظر داشت. حاملگی هتروتوپیک در صورت عدم توجه و درمان مناسب می تواند بیمار را در شرایط اورژانس و وخیم قرار دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.