مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1397 | دوره:21 | شماره:9 | صفحه شروع:42 | صفحه پایان:49

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

89

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تأثیر کپسول منستروگل و ویتامین E بر شدت دیسمنوره اولیه بر اساس مقیاس چند بُعدی گفتاری

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 49

چکیده

 مقدمه: دیسمنوره اولیه, یکی از اختلالات شایع دستگاه تناسلی است. راه­ های متفاوتی جهت درمان دیسمنوره مطرح است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول منستروگل (عصاره خشک کرفس, زعفران و انیسون) و ویتامین E بر شدت دیسمنوره اولیه انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1396 بر روی 120 دختر دانشجوی علوم پزشکی همدان با دیسمنوره اولیه انجام شد. افراد به صورت بلوک جایگشتی در 3 گروه 40 نفره تقسیم شدند. گروه اول, 500 میلی گرم منستروگل, گروه دوم ویتامین E200 واحدی و گروه سوم, کپسول دارونما هر 8 ساعت, از روز اول شروع درد به مدت 3 روز طی دو سیکل قاعدگی دریافت کردند. شدت و مدت دیسمنوره در هر سیکل به وسیله مقیاس چندبُعدی گفتاری و خط کش درد مک گیل مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون­ های آماری کای اسکوئر, تی مستقل, تی زوجی و تحلیل اندازه گیری تکراری انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین نمرات شدت علائم دیسمنوره قبل از مداخله در گروه­ ها همگن بود, ولی بعد از مداخله دارویی بر اساس آزمون ANOVA در واحد­ های پژوهش اختلاف آماری معناداری وجود داشت (001/0>p) و در گروه منستروگل کمتر بود. بر اساس نتایج آزمون کای دو, پس از مداخله شدت دیسمنوره بر اساس خط کش درد مگ گیل در واحد­ های پژوهش اختلاف آماری معناداری داشت (001/0>p) و در گروه منستروگل کمتر بود. نتیجه گیری: مصرف کپسول منستروگل می­ تواند شدت دیسمنوره اولیه را همانند ویتامین E کاهش دهد؛ لذا با توجه به عوارض جانبی اندک مشاهده شده, مصرف آن در زنان دارای دیسمنوره می­ تواند مفید باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID