مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

260

دانلود:

117

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین شکایات شایع در دوران بارداری با کیفیت زندگی در زنان باردار

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 16

چکیده

 مقدمه: تغییرات جسمانی و روان شناختی دوران بارداری بر کیفیت زندگی زنان باردار تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی و شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1393 بر روی 199 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت. گردآوری دادها با استفاده از پرسشنامه شکایات شایع دوران بارداری و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.یافته ها: در این مطالعه میانگین نمره رضایت مندی کلی از زندگی 68.84±16.75 و میانگین نمره شکایت های شایع مادران باردار 38.12±9.1 بود. بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بین نمره شکایات شایع دوران بارداری با نمره رضایت مندی کلی از زندگی (r=-0.34, p<0.001) و نمره حیطه های جسمی (r=-0.425, p<0.001), روحی (r=-0.239, p<0.001), اجتماعی (r=-0.228, p<0.002) و محیطی (r=-0.161, p<0.04) همبستگی معکوس و معناداری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون خطی, حمایت اطرافیان اثر مثبت بر کیفیت زندگی داشت, به طوری که میانگین نمره کیفیت زندگی در گروهی با حمایت متوسط حدود 8 واحد و در گروهی با حمایت بالا حدود 11 واحد بیشتر از گروه با حمایت پایین بود (p<0.001). همچنین با افزایش شکایات شایع دوران بارداری میانگین نمره کیفیت زندگی 0.57 کاهش یافت که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: شکایات دوران بارداری اثر قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی زنان باردار دارد, لذا توجه مراقبین بهداشتی به این شکایات و برنامه ریزی در جهت اقدامات مراقبتی برای کنترل آن و حمایت اطرافیان می تواند بر کیفیت زندگی زنان باردار, تاثیر بسزایی داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.