مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

443

دانلود:

172

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 53

چکیده

 مقدمه: در دوران پس از زایمان, تغییرات جسمی, روحی و اجتماعی در مادر به وجود می آیند که بر کیفیت زندگی وی تاثیر می گذارند. گرچه در سال های اخیر, تعداد زیادی از عوارض پس از زایمان شناخته شده اند لیکن کیفیت زندگی پس از زایمان و ارتباط آن با نوع زایمان بررسی نشده است. باتوجه به اهمیت کیفیت زندگی پس از زایمان و عوامل متفاوت موثر برآن (از جمله نوع زایمان), مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی مادران در دو هفته بعد از زایمان انجام شد.روش کار: در این مطالعه تحلیلی آینده نگر, 420 خانم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند, به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده و در سه ماه آخر بارداری پرسش نامه افسردگی ادینبرگ را تکمیل نمودند. زنان با نمره بالاتر از 12 از مطالعه خارج شدند. 300 مورد (155 نفر در گروه زایمان طبیعی و 145 نفردر گروه سزارین) طی دو هفته بعد از زایمان پی گیری و کیفیت زندگی آنان با ابزار کیفیت زندگی خلاصه شده سازمان جهانی بهداشت ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS نسخه 14 و آزمون های مجذورکای, آزمون t, من ویتنی, و مدل خطی عمومی انجام شد.یافته ها: بین دو گروه از نظر سطح تحصیلات, شغل, وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بارداری خواسته و ناخواسته اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. در دو هفته بعد از زایمان در حیطه جسمی, کیفیت زندگی گروه زایمان طبیعی به طور معنی داری بالاتر از گروه با زایمان سزارین بود (p<0.001). هم چنین طی این مدت در حیطه روانی, کیفیت زندگی گروه زایمان طبیعی به طور معنی داری بالاتر از گروه با زایمان سزارین بود (p<0.02). بین این دو گروه از نظر حیطه های اجتماعی, محیطی و کلی اختلاف آماری معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: نظر به این که در تحقیق حاضر حیطه های جسمی و روحی کیفیت زندگی گروه زایمان طبیعی بهتر از سزارین بوده است, مشاوره مراقبین بهداشتی برای انتخاب روش صحیح زایمان می تواند در کاهش میزان سزارین انتخابی, هزینه های مربوط به آن و نهایتا بهبود کیفیت زندگی زنان در بعد از زایمان موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.