video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,017

دانلود:

341

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 24

چکیده

 مقدمه: شیر مادر, بهترین غذا برای شیرخواران محسوب می شود, زیرا نیازهای غذایی اساسی نوزاد را برطرف می کند. پرولاکتین برای شیردهی ضروری است. این هورمون با گیرنده های مربوطه که روی سلول های تولید کننده شیر در آلوئول ها قرار دارند, ترکیب شده و تولید شیر شروع می شود. تاکنون مطالعه ای مبنی بر اثر رازیانه بر پرولاکتین سرم خون در انسان انجام نشده است, لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر رازیانه بر پرولاکتین در انسان انجام شد تا بتواند به افزایش دانش جامعه مامایی یاری رساند.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای قبل و بعد بود که در سال 91 بر روی 46 نفر در درمانگاه آسیاباد شهر اهواز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه مشخصات فردی بود. نمونه ها, روزانه 3 گرم رازیانه به صورت 6 کپسول منقسم که هر کپسول حاوی 500 میلی گرم پودر رازیانه بود, دریافت و به مدت 15 روز بررسی شدند. پرولاکتین سرم خون آن ها در دو نوبت, قبل از تجویز رازیانه و 16 روز بعد از تجویز رازیانه, بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف و آزمون ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp کمتر از 0.001 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین میزان سطح پرولاکتین سرم خون قبل از مداخله 64.55±32.06 نانوگرم بر میلی لیتر و بعد از مداخله 95.55±65.90 نانوگرم بر میلی لیتر بود و میانگین اختلاف سطح پرولاکتین سرم خون قبل و بعد از مداخله 30.99±44.78 نانوگرم بر میلی لیتر بود که بر اساس آزمون آماری ویلکاکسون, اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (p<0.001).نتیجه گیری: رازیانه به طور قابل توجهی, باعث افزایش سطح پرولاکتین سرم خون مادران شیرده می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هنرور، فاطمه، تدین، میترا، افشاری، پوران دخت، نامجویان، فروغ، و حقیقی، محمدحسن. (1392). بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 16(65)، 18-24. SID. https://sid.ir/paper/64871/fa

  Vancouver: کپی

  هنرور فاطمه، تدین میترا، افشاری پوران دخت، نامجویان فروغ، حقیقی محمدحسن. بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران[Internet]. 1392؛16(65):18-24. Available from: https://sid.ir/paper/64871/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه هنرور، میترا تدین، پوران دخت افشاری، فروغ نامجویان، و محمدحسن حقیقی، “بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده،” مجله زنان مامایی و نازایی ایران، vol. 16، no. 65، pp. 18–24، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/64871/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی