مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1390 | دوره:14 | شماره:6 | صفحه شروع:46 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

326

دانلود:

158

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 53

چکیده

 مقدمه: تغذیه با شیر مادر یکی از فاکتورهای اصلی در سلامتی و بقا نوزادان است. با توجه به نوع زایمان مادر الگوی تغذیه با شیر نوزادان ممکن است متفاوت باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه الگوی شیردهی پس از زایمان طبیعی و سزارین در مادران بود.روش کار: این پژوهش مقطعی مقایسه ای در سال 1388 در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا روی 197 مادر پس از زایمان انجام شد. پس از انتخاب هدفمند نمونه ها, الگوی شیردهی آنان با استفاده از سیستم چارت شیردهی لچ (LATCH) به صورت مشاهده ای مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با کمک نرم افزار SPSS (نسخه 15) و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل, من ویتنی و کای دو تحلیل شد.یافته ها: میانگین سن حاملگی در گروه سزارین 1.7±38.8 هفته و در گروه زایمان طبیعی 1.0±39.5 هفته بود (p=0.004). بین دو گروه از نظر جنسیت نوزاد و وزن هنگام تولد اختلاف معنی داری وجود نداشت. امتیاز الگوی شیر دهی در مادران گروه سزارین (1.5±8) و بیشتر از امتیاز مادران گروه زایمان طبیعی (0.8±9.3) بود (0.001=p).نتیجه گیری: روش زایمان با رفتار شیردهی ارتباط دارد و مادران سزارین شده در مقایسه با گروه زایمان طبیعی نیاز به حمایت حرفه ای بیشتر و کمک در شیردهی در روزهای اول بعد از تولد فرزند دارند. بررسی الگوی شیردهی مادران می تواند در تعیین مشکلات شیردهی و برنامه ریزی برای انجام مداخلات پرستاری مناسب به کار گرفته شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID