مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پراکنش، برهم کنش و ایجاد ابرساختار در نانوکامپوزیت های PTMEG/MWCNT

صفحات

 صفحه شروع 290 | صفحه پایان 300

چکیده

 تاکنون پژوهش های گسترده ای درباره نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی انجام شده است که از این میان تعداد کمی از آنها به سامانه های بر پایه رزین های گرماسخت اختصاص یافته اند. در حالی که امروزه این رزین ها کاربردها ی گسترده ای را در صنایع مختلف شیمیایی دارند. تولید ساختار نانو در کامپوزیت های پلیمر-نانولوله کربنی سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی آنها می شود. خواص مکانیکی اصولا باید با برهم کنش میان پلیمر و پرکننده بررسی شود و سایر خواص از قبیل خواص رئولوژیکی و الکتریکی نیز با چگونگی پراکنش ذرات در ماتریس پلیمری در ارتباط هستند. با توجه به کاربرد گسترده پلی یورتان ها در صنایع مختلف و نیاز به بهبود برخی از خواص آنها از جمله خواص مکانیکی و الکتریکی, در این پژوهش, برای بهبود خواص نانولوله های کربنی چنددیواره (MWCNT) به پلی ال پلی تترامتیلن اتر گلیکول (PTMEG) به عنوان ماده اولیه پلی یورتان افزوده شده است. بدین منظور, پس از اصلاح سطح نانولوله ها با سولفوریک اسید-نیتریک اسید و نشاندن گروه های عاملی کربوکسیلیک روی سطح آنها سامانه های محلولی پلی تترامتیلن اتر گلیکول MWCNT-با ترکیب درصدهای مختلفی از نانوذرات تهیه شد. اندازه گیری های رئولوژیکی درجه پراکنش MWCNT را به دست داد. همچنین, تشکیل ابرساختار نانوذرات به کمک دو آستانه زهش F*) و (F** در سرعت های تغییر شکل کم بررسی کمی شد. برهم کنش میان پلیمر و MWCNT با بررسی طیف های زمان آسایش زنجیرهای پلیمری روی این سامانه ها بررسی و بهبود زیادی در **F ( (0.5 wt%نشان داد. زهش بحرانی برای PTMEG/MWCNT در حدود 0.5-0.25 درصد وزنی برآورد شد. بهبود چشمگیر مشخصه های رئولوژیکی به دلیل کلوخه شدن ذرات در F* و پیوستگی خوشه ها در F** مشاهده شد. سطح نمونه ها نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی FE-SEM مطالعه شد و در ترکیب درصد 0.75 وزنی تجمعی از خوشه ها و تشکیل شبکه ای از نانولوله ها در بستر پلیمر مشاهده شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی