مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله زنان مامایی و نازایی ایران | سال:1395 | دوره:19 | شماره:21 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

283

دانلود:

135

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه رایحه اسانس میخک و نعناع فلفلی بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 مقدمه: امروزه استفاده از روش های غیردارویی و طب مکمل به منظور کاهش درد و اضطراب زایمان رو به افزایش است, لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه رایحه اسانس میخک و نعناع فلفلی بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان انجام شد.روش کار: این کارآزمایی بالینی در سال 1393 بر روی 126 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان کمالی کرج به تفکیک در دو گروه میخک (63 نفر) و نعناع فلفلی (63 نفر) انجام گردید. رایحه درمانی از دیلاتاسیون 4-3 سانتی متر آغاز شد. در گروه اول 0.2 میلی لیتر اسانس نعناع فلفلی و در گروه دوم 0.2 میلی لیتر اسانس میخک به گاز آغشته و به یقه لباس نمونه ها متصل شد و هر نیم ساعت تجویز اسانس مربوطه تکرار شد. شدت درد در دیلاتاسیون های 4-3, 7-5 و 10-8 سانتی متر و شدت اضطراب در دیلاتاسیون های 4-3 و 10-8 سانتی متر اندازه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فردی و مامایی, اضطراب اسپیل برگر, چک لیست مشاهده معاینه و خط کش درد مک گیل بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل, کای دو و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 0.5 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: بعد از مداخله در گروه میخک در مقایسه با نعناع فلفلی در دو متغیر شدت درد و میزان اضطراب, تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (p<0.001). لازم به ذکر است که در هر دو گروه شدت درد در دیلاتاسیون های 4-3, 7-5 و 10-8 کاهش یافت, ولی میزان کاهش شدت درد در گروه رایحه درمانی با میخک نسبت به اسانس نعناع فلفلی بیشتر بود. همچنین میزان اضطراب آشکار نیز در دیلاتاسیون های 4-3 و 10-8 در هر دو گروه کاهش یافت, ولی میزان کاهش اضطراب در گروه رایحه درمانی با میخک نسبت به اسانس نعناع فلفلی بیشتر بود.نتیجه گیری: رایحه درمانی با اسانس میخک در مقایسه با نعناع فلفلی به میزان بیشتری باعث کاهش درد و سطح اضطراب هنگام زایمان می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID