video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

714

دانلود:

261

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 مقدمه: ناباروری به عنوان یک بحران روانی, استرس زیادی را بر زوجین نابارور وارد کرده و به طرق گوناگون, سلامت روانی آنان را تهدید می کند. یکی از جدیدترین روش های کمک باروری, روش رحم جایگزین است. جنبه های بی نظیر رحم جایگزین باعث شده که این روش در سال های اخیر, بحث برانگیزترین روش کمک باروری محسوب شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 90-1389 بر روی 150 زن نابارور که جهت درمان به مرکز ناباروری فاطمیه همدان مراجعه کرده بودند, انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه و روش جمع آوری آن, از طریق مصاحبه بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های توصیفی و تحلیلی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: 65 نفر (%43.3) از زنان در صورت لزوم, موافق استفاده از رحم جایگزین بودند. 74 نفر (%49.3) از زنان ترجیح می دادند که رحم را از افراد آشنا دریافت کنند. 103 نفر (%68.6), با مطلع ساختن کودک از نحوه به دنیا آمدنش موافق بودند. 101 نفر (%67.3) از زنان, آموزشی در مورد رحم جایگزین دریافت نکرده بودند. علی رغم اینکه فقط 15 نفر (10%) از زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین آگاهی ضعیفی داشتند, ولی 80 نفر (%53.3) از آنان نگرش مثبتی نسبت به این روش داشتند.نتیجه گیری: علی رغم آگاهی نسبتا خوب زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین, ولی نگرش آنان نسبت به این روش چندان مثبت نیست. بنابراین به میزان زیادی نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد بستر در این زمینه بین عموم مردم احساس می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محبی کیان، انسیه، ریاضی، هدیه، و بشیریان، سعید. (1392). رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور. مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 16(49-50)، 23-32. SID. https://sid.ir/paper/64480/fa

  Vancouver: کپی

  محبی کیان انسیه، ریاضی هدیه، بشیریان سعید. رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور. مجله زنان مامایی و نازایی ایران[Internet]. 1392؛16(49-50):23-32. Available from: https://sid.ir/paper/64480/fa

  IEEE: کپی

  انسیه محبی کیان، هدیه ریاضی، و سعید بشیریان، “رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور،” مجله زنان مامایی و نازایی ایران، vol. 16، no. 49-50، pp. 23–32، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/64480/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی