Start: 2/7/2023 10:40:16 PMEnd: 2/7/2023 10:40:19 PM >> 703

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

513

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی

صفحات

 صفحه شروع 66 | صفحه پایان 74

چکیده

 مقدمه: زایمان به روش سزارین نسبت به زایمان طبیعی عوارض بیشتری دارد, اما شیوع آن بیشتر از نرخ توصیه شده سازمان جهانی بهداشت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اختصاصی کردن پیام های آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو گروهه در سال 1395 بر روی 72 زن در هفته 25-20 بارداری در شهر اصفهان انجام شد. افراد به دو گروه 36 نفره آزمون و کنترل تقسیم شد. پیش آزمون به وسیله پرسشنامه متغیرهای آگاهی, نگرش, خودکارآمدی درک شده, حمایت اجتماعی درک شده و قصد زایمان در هر دو گروه انجام شد. سپس در گروه آزمون به هر زن و همسرش بر اساس نمره هر قسمت از پیش آزمون, پیام های آموزشی اختصاصی در فایل کامپیوتری داده شد. در هفته 37 بارداری, پس آزمون انجام شد و بعد از زایمان, نوع زایمان در پرسشنامه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی مستقل, تی زوجی, من ویتنی و کای اسکوئر انجام شد. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: قبل از مداخله آگاهی, نگرش, خودکارآمدی, حمایت اجتماعی و قصد نوع زایمان بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (05/0p). تغییر تصمیم قطعی زایمان واژینال در گروه آزمون از 6/30% به 3/58% و در گروه کنترل از 16/30% به 1/36% رسید که در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر بود (03/0=p). نسبت زایمان طبیعی در گروه آزمون (2/72%) بیشتر از گروه کنترل (8/52%) بود (04/0=p). نتیجه گیری: پیام های اختصاصی مبتنی بر آگاهی, خودکارآمدی, نگرش و حمایت اجتماعی درک شده باعث افزایش انتخاب روش زایمان طبیعی در زنان باردار می شود. برنامه های آموزشی بر اساس این عوامل روان شناختی برای هدایت مداخلات آموزشی در بارداری پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی