video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

657

دانلود:

346

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 45

چکیده

 پیش زمینه و هدف: فرایض دینی عامل اصلی آرامش و شادابی روحانی انسان هستند. هدف اصلی این پژوهش, بررسی رابطه بین انجام فرایض دینی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود.مواد و روش کار: پژوهش از نوع همبستگی-رگرسیونی بود. جامعه آماری, کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (2181 نفر) بود که حجم نمونه با روش طبقه ای چندمرحله ای و به صورت تصادفی, با جدول مورگان 377 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق, پرسشنامه نشاط سازمانی چاوشباشی و دهقان عفیفی و پرسشنامه انجام فرایض دینی محمودی و حسین پور بوده که پایایی آن ها با آلفای کرونباخ (0.92) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و استنباطی مانند آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین انجام فرایض دینی و شادکامی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین مولفه های شادکامی و انجام فرایض دینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  89.2درصد تغییرات شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه توسط انجام فرایض دینی و مولفه های آن پیش بینی می شود. رضایت از زندگی 92.8 درصد, حرمت شخصی 94.8 درصد, بهزیستی فاعلی 93.6 درصد, رضایت خاطر 82.7 درصد و خلق مثبت 82.2 درصد در ایجاد شادکامی در دانشجویان علوم پزشکی ارومیه نقش دارند.بحث و نتیجه گیری: در صورت برنامه ریزی پیرامون ابعاد هماهنگ سازی انجام فرایض دینی با برنامه درسی در دانشگاه های کشور, می توان میزان عمل به فرایض دینی را در قشر دانشجوی کشور بالا برد و میزان شادکامی در این گروه عظیم و مهم جامعه را افزایش داد و امیدوارتر بود که این شادکامی دوام و پایداری بیشتری داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  فائیدفر، ز.، و حامدنیا، ص.، و فائیدفر، م.، و حبیب پورسدانی، س.، و عاصمی، آ. (1395). بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 27(1), 37-45. https://sid.ir/paper/63966/fa

  Vancouver: کپی

  فائیدفر زیبا، حامدنیا صفر، فائیدفر مریم، حبیب پورسدانی سیمین، عاصمی آرزو. بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1395 [cited 2023January30];27(1):37-45. Available from: https://sid.ir/paper/63966/fa

  IEEE: کپی

  فائیدفر، ز.، حامدنیا، ص.، فائیدفر، م.، حبیب پورسدانی، س.، عاصمی، آ.، 1395. بررسی رابطه انجام فرایض دینی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 27(1), pp.37-45. Available: https://sid.ir/paper/63966/fa.