مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی | سال:1390 | دوره:13 | شماره:5 | صفحه شروع:785 | صفحه پایان:794

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

341

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر باقیمانده علف کش های تیوبنکارب و اگزادیارژیل روی اسفناج و کاهو در تناوب با برنج

صفحات

 صفحه شروع 785 | صفحه پایان 794

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور ارزیابی اثر علف کش های تیوبنکارب و اگزادیارژیل روی برنج (.Oryza sativa L) و اثر باقیمانده آنها روی اسفناج (.Spinacea oleracea L) و کاهو (.Lactuca sativa L)، آزمایش های مزرعه ای در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی دشت ناز و قراخیل - شمال ایران انجام شد. علاوه بر شاهد، تیمارها شامل تیوبنکارب با غلظت های 3.16 و 6.33 و اگزادیارژیل با غلظت های 0.15 و 0.3 کیلوگرم ماده موثر در هکتار بود. بعد از برداشت برنج، کرت های آزمایشی دست نخورده نگاه داشته شد تا اوایل مهر که در نیمی از سطح آنها اسفناج کشت گردید. در آذر ماه در نیم دیگر از کرت ها کاهو نشا گردید. اگزادیارژیل بیشتر از تیوبنکارب باعث اختلال در رشد و ایجاد کلروز در برنج گردید. اثرات منفی اگزادیارژیل در ایستگاه قراخیل کمتر بود که علت آن احتمالا جذب سطحی بیشتر این علف کش توسط مواد آلی خاک بود. عملکردتر اسفناج بطور معنی داری تحت تاثیر بقایای خاکی اگزادیارژیل در خاک دشت ناز قرار گرفت. در حالیکه اثر هر دو علف کش در کاهش عملکردتر کاهو در ایستگاه دشت ناز معنی دار بود. در قراخیل عملکردتر کاهو کاهش معنی داری نشان نداد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که خصوصیات خاکی بویژه مقدار ماده آلی، از عوامل اصلی کنترل کننده بقایای تیوبنکارب و اگزادیارژیل هستند. بعلاوه می توان نتیجه گرفت که اگزادیارژیل رشد رویشی و عملکرد برنج و عملکردتر اسفناج را بیشتر از تیوبنکارب تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که هیچگونه تفاوت معنی داری در عملکرد برنج، اسفناج و کاهو در دو غلظت بکار رفته تیوبنکارب مشاهده نشد، با توجه به مسائل اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی، غلظت پایین تیوبنکارب برای استفاده در اراضی شالیزاری شمال ایران توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID