video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

828

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سازند آغاجاری : منبعی بالقوه برای تأمین کودهای نیتروژنه آمونیومی و نیتراتی

نویسندگان

یزدیان ع. ر. | کوثر س. آ.

صفحات

 صفحه شروع 162 | صفحه پایان 163

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پس از آب، کمبود نیتروژن مهمترین عامل محدود کنندة کشاورزی در خاک شنی گربایگان به شمار می رود. بهره برداری از ذخایر پایان پذیر نفت و گاز برای تولید کودهای نیتروژنی، با وجود دیگر منابع قابل دسترس، بخردانه نیست. از آن جا که آبخیز بیشه زرد، که از سیلاب آن در گربیگان بهره وری می شود، در سازند آغاجاری به وجود آمده است، و مواد تشکیل دهندة آن دارای نیترات و آمونیوم می باشند، سیلاب بیشه زرد حاوی مقادیر معتنابهی نیترات و آمونیوم است. بدین ترتیب، آلودگی نیتروژنی سیلاب را بایستی امتیازی بزرگ محسوب نمود. از دیگر سو، نیترات و آمونیوم از عوامل سرطان زا به شمار آمده، و معیارهایی برای غلظت مجاز آنها در آبهای آشامیدنی آمریکا و اروپا وضع شده است. نزدیک به 60 درصد آب آبیاری ایران از منابع زیر زمینی تذمین می گردد. تغذیه مصنوعی آبخوانها یکی از روشهای مدیریت منابع آب به شمار می رود. از آن جا که بخشی بزرگ از سیلاب بیشه زرد آبخوانها را نباشته و برای آشامیدن نیز مورد استفاده قرار می گیرد، بایستی منبع و غلظت نیتروژن را در سیلاب و دگرگونی های آن را هنگام جریان از سطح خاک به سوی آبخوان مطالعه کرد. در این بررسی 13 نمونه سنگ آبخیز، 5 نمونه سیلاب، و 81 نمونه خاک رسوبگیرها و استخر، تغذیه مورد مطالعه قرار گرفتند. غلظت نیترات در بیشتر موارد از غلظت آمونیوم کمتر بود. 5.1 در برابر 9.6 میلی گرم در کیلوگرم سنگ، 13.4 در برابر 17.4 در کیلوگرم 125-0 سانتی متر خاک سطحی. چنان چه میانگین سالانه سیلاب مهار شده در گربایگان 7 میلیون متر مکعب بوده، و سیلاب به گونه ای یکنواخت در 1365 هکتار شبکه های تغذیه مصنوعی گسترش یابد، سالانه 52.4 ± 89.4 کیلوگرم در هکتار نیتروژن آمونیومی، و 24.6 ± 68.7 کیلوگرم در هکتار نیتروژن نیتراتی به شبکه ها رسیده، بخشی به وسیله گیاهان جذب شده، و قسمتی در آبخوان نفوذ می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یزدیان، ع. ر.، و کوثر، س. آ.. (1382). سازند آغاجاری : منبعی بالقوه برای تأمین کودهای نیتروژنه آمونیومی و نیتراتی. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، 5(3-4)، 162-163. SID. https://sid.ir/paper/63007/fa

  Vancouver: کپی

  یزدیان ع. ر.، کوثر س. آ.. سازند آغاجاری : منبعی بالقوه برای تأمین کودهای نیتروژنه آمونیومی و نیتراتی. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی[Internet]. 1382؛5(3-4):162-163. Available from: https://sid.ir/paper/63007/fa

  IEEE: کپی

  ع. ر. یزدیان، و س. آ. کوثر، “سازند آغاجاری : منبعی بالقوه برای تأمین کودهای نیتروژنه آمونیومی و نیتراتی،” مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی، vol. 5، no. 3-4، pp. 162–163، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/63007/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی