مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار بلورینگی فیلم های پلی (L-لاکتید) در مجاورت منیزیم هیدروکسید و دیمر L-لاکتید

صفحات

 صفحه شروع 405 | صفحه پایان 413

کلیدواژه

پلی (L-لاکتید)Q3

چکیده

 در این مقاله, اثر منیزیم هیدروکسید و دیمر L-لاکتید به عنوان افزودنی بر خواص گرمایی و شکل شناسی فیلم های پلی (-Lلاکتید), PLLA, بررسی شده است. از این رو, فیلم های PLLA خالص و حاوی 10 درصد وزنی-وزنی افزودنی به روش قالب گیری با تبخیر حلال در حلال دی کلرومتان و دمای محیط تهیه شدند. هم چنین, به منظور مطالعه اثر تاریخچه گرمایی پلیمر بر خواص آن, فیلم های تهیه شده در سه فرایند مختلف گرمایی قرار گرفتند. در فرایند الف, فیلم ها به مدت 1h در دمای 140°C نگه داری و سپس تا دمای محیط سرد شدند. در فرایند ب, فیلم ها ابتدا ذوب شده و سپس فرایند الف تکرار شد. در فرایند ج, فیلم ها ابتدا ذوب و سپس تا دمای صفر درجه سرد شدند پس از آن, فرایند الف تکرار شد. خواص بلورینگی و شکل شناسی فیلم ها به کمک گرماسنج پویشی تفاضلی و میکروسکوپ نوری قطبیده مطالعه شد. نتایج نشان می دهد, درصد بلورینگی و تشکیل گویچه در فیلم های PLLA تحت تاثیر تاریخچه گرمایی و وجود افزودنی قرار می گیرد. دمای ذوب (Tm) فیلم های PLLA با انجام فرایند تنش زدایی گرمایی تغییر نمی کند. در حالی که تغییرات مشاهده شده در فیلم های PLLA پیش از تنش زدایی قابل ملاحظه است. هم چنین, در فرایند ب گویچه های درشت تر در نمونه ها ایجاد می شود و در فرایند ج به دلیل سرد کردن ناگهانی سرعت هسته زایی افزایش می یابد و تعداد گویچه ها بیشتر می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.