مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,270

دانلود:

657

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تغییرات سازمانی بر شاخص های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 179

چکیده

 اهداف: تغییرات و تحولات سازمانی, دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می شود, باید با این پیامدها به روش مناسبی برخورد نماید. هدف از این تحقیق, بررسی تاثیر تغییرات بر شاخص های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی بود.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در سال 1389 روی 59 نفر از پایوران یک واحد نظامی که به روش سرشماری انتخاب شدند, انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها, پرسشنامه محقق ساخته بود که قبلا در پژوهشی مشابه به کار رفته بود و پس از تایید پایایی و روایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان شاخص های سلامت سازمانی قبل و بعد از اجرای تغییرات بررسی و تغییرات ایجاد شده در آن ارزیابی شد و ارتباط بین شاخص اثربخشی سازمانی با شاخص های سلامت سازمان بررسی شد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و آزمون های کولموگروف - اسمیرنف, T زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.یافته ها: محیط سالم کاری به میزان %4.7, اثربخشی سازمانی به میزان %6.4, روحیات کارکنان به میزان %6.6 و مشارکت کارکنان به میزان %16.08 کاهش داشت (p به ترتیب: 0.041, 0.013, 0.003, 0.048). نتایج نشان داد که اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت, مستقیم و معنی دار با شاخص های سلامت سازمان دارد.نتیجه گیری: تغییرات, بر شاخص های سلامت سازمان تاثیرگذارند. تغییرات سازمانی ممکن است باعث کاهش شاخص های روحیات کارکنان, اثر بخشی سازمانی و مشارکت کارکنان شود. لازم به نظر می رسد که بعد از تغییرات سازمانی, شاخص های سلامت سازمان اندازه گیری شده و معایب آن بر طرف شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توفیقی، شهرام، چاقری، محمود، عامریون، احمد، و کریمی زارچی، علی اکبر. (1390). تاثیر تغییرات سازمانی بر شاخص ‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی. مجله طب نظامی، 13(3 (مسلسل 49))، 173-179. SID. https://sid.ir/paper/62208/fa

  Vancouver: کپی

  توفیقی شهرام، چاقری محمود، عامریون احمد، کریمی زارچی علی اکبر. تاثیر تغییرات سازمانی بر شاخص ‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی. مجله طب نظامی[Internet]. 1390؛13(3 (مسلسل 49)):173-179. Available from: https://sid.ir/paper/62208/fa

  IEEE: کپی

  شهرام توفیقی، محمود چاقری، احمد عامریون، و علی اکبر کریمی زارچی، “تاثیر تغییرات سازمانی بر شاخص ‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی،” مجله طب نظامی، vol. 13، no. 3 (مسلسل 49)، pp. 173–179، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/62208/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی