مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

813

دانلود:

291

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش رویدادهای استرس زای زندگی و روش های مقابله با عود PTSD در نمونه ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه،1380)

نویسندگان

شاکر جلال | صادقی خیراله

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 116

چکیده

 هدف این پژوهش تعیین رابطه بین رویدادهای استرس زای زندگی و روش های مقابله ای با عود اختلال های استرسی پس از ضربه در گروهی از جانبازان می باشد. در این پژوهش 100 جانباز , 50 جانباز با عود اختلال استرسی پس از ضربه و 50 جانباز بدون عود, به روش غیر احتمالی بر حسب مشخصه های تقریبا همانند برگزیده شدند, و با استفاده از پرسشنامه رویدادهای اساسی زندگی و پرسشنامه راه های مقابله ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که جانبازان با عود PTSD, نسبت به جانبازان بدون عود, رویدادهای استرس زای بیشتری را تجربه کردند[t (98)= 39.6, P<0.001]  و از نظر استفاده از روش های مقابله ای با یکدیگر تفاوت آمــاری معنی داری دارنـد[t(98)= 7.2, P<0.001]. از نــظر مقابله, گروه جانبــازان با عود PTSD بیشتر از روش مقابـله ای گریز – اجتناب استفاده می کنند. یافته ها همگی با ساخت نظری لازاروس و فولکمن هم خوان است. به نظر می رسد که مقابله با رویدادهای استرس زای شخصی, به علت عدم حمایت دیگران, دشوار باشد و همین امر سبب تسریع دوره های عود شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شاکر، جلال، و صادقی، خیراله. (1382). بررسی نقش رویدادهای استرس زای زندگی و روش های مقابله با عود PTSD در نمونه ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه,1380). مجله طب نظامی، 5(2 (مسلسل 16))، 111-116. SID. https://sid.ir/paper/62138/fa

  Vancouver: کپی

  شاکر جلال، صادقی خیراله. بررسی نقش رویدادهای استرس زای زندگی و روش های مقابله با عود PTSD در نمونه ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه,1380). مجله طب نظامی[Internet]. 1382؛5(2 (مسلسل 16)):111-116. Available from: https://sid.ir/paper/62138/fa

  IEEE: کپی

  جلال شاکر، و خیراله صادقی، “بررسی نقش رویدادهای استرس زای زندگی و روش های مقابله با عود PTSD در نمونه ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه,1380)،” مجله طب نظامی، vol. 5، no. 2 (مسلسل 16)، pp. 111–116، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/62138/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی