مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,131

دانلود:

423

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1395 و راهکارهای بهبود آن

صفحات

 صفحه شروع 513 | صفحه پایان 522

چکیده

 زمینه و هدف: رضایت آگاهانه بعنوان یکی از اصول حقوق بیمار فرایندی است که وی در مورد مداخله درمانی پس از دریافت اطلاعات کافی از تیم درمانگر تصمیم گیری می کند. این پژوهش با هدف تبیین کیفیت فرایند رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران و ارائه راه کارهایی برای بهبود آن درسال 1395 انجام شد.روش ها: مطالعه ترکیبی حاضر در دو فاز انجام شد. فاز کمی, مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه کیفیت رضایت آگاهانه بود که ابعاد 6 گانه رضایت را در قالب 19 سوال ارزیابی می کند. روایی محتوا و پایایی درونی پرسشنامه بررسی و مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.85 به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با حجم 120 نفر انجام شد و نتایج با نرم افزار SPSS17 تحلیل شد. در فاز کیفی که با روش تحلیل محتوای چهارچوبی منتج از نتایج فاز کمی انجام گرفت, 7 نفر از خبرگان به شیوه هدفمند انتخاب و با روش پنل خبرگان با آنها مصاحبه گروهی صورت گرفت. نتایج استخراجی مصاحبه ها در دو مرحله پس از تحلیل چهارچوبی و تایید مجدد خبرگان در قالب پیشنهادات اصلاحی ارائه شدند.یافته ها: در بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری دربخش های جراحی, میانگین نمره ابعاد «ارائه اطلاعات» با 18.93, «رعایت صلاحیت تصمیم گیری بیماران» با 7.48 و «نحوه اخذ رضایت کتبی» با 5.47, پایین تر از متوسط مورد انتظار و میانگین نمره ابعاد «میزان درک بیماران» با 9.77, «میزان داوطلبانه بودن» با 8.16 و «تعامل بین پزشک و بیمار» با 16.02 در حد قابل قبول بودند. خبرگان 15 پیشنهاد اجرایی بهبود فرایند ارائه کردند. «ارائه اطلاعات لازم به بیماران در کلینیک آماده سازی» و «اختصاص فرصت کافی به بیمار برای انتخاب روش درمانی» از جمله مهمترین آنها بودند.نتیجه گیری: کیفیت ارائه اطلاعات و نحوه اخذ رضایت کتبی کمتر از حد انتظار بود. بنابراین توجه به نقش بیمار در فرایند رضایت آگاهانه, ارائه اطلاعات کافی به وی توسط پزشک مشاور درکلینیک آماده سازی, آموزش پزشکان معالج و ارائه فرصت کافی به بیمار برای انتخاب روش درمانی می تواند در بهبود کیفیت رضایت آگاهانه موثر باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

میسمی، وجیهه، ابراهیم نیا، مهدی، صابری اسفیدواجانی، محسن، و خلجی، کاظم. (1396). کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1395 و راهکارهای بهبود آن. مجله طب نظامی، 19(5 )، 513-522. SID. https://sid.ir/paper/62050/fa

Vancouver: کپی

میسمی وجیهه، ابراهیم نیا مهدی، صابری اسفیدواجانی محسن، خلجی کاظم. کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1395 و راهکارهای بهبود آن. مجله طب نظامی[Internet]. 1396؛19(5 ):513-522. Available from: https://sid.ir/paper/62050/fa

IEEE: کپی

وجیهه میسمی، مهدی ابراهیم نیا، محسن صابری اسفیدواجانی، و کاظم خلجی، “کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1395 و راهکارهای بهبود آن،” مجله طب نظامی، vol. 19، no. 5 ، pp. 513–522، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/62050/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی