مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) | سال:1389 | دوره:23 | شماره:6 (پیاپی 110) | صفحه شروع:454 | صفحه پایان:465

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز پلی پارا آمینواستیرن از هموپلیمر و کوپلیمر 4- کلرومتیل استیرن - استیرن

صفحات

 صفحه شروع 454 | صفحه پایان 465

چکیده

 در این پژوهش, ابتدا هموپلیمر و کوپلیمرهای 4- کلرومتیل استیرن - استیرن در نسبت های مولی 0:1 , 1:1, 3:1 و 5:1 به ترتیب از مونومرهای 4- کلرومتیل استیرن و استیرن تهیه شدند. هموپلیمر و کوپلیمرهای مزبور با پلیمرشدن رادیکالی به وسیله آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (AIBN) محلول در تولوئن خشک سنتز شد. سپس, گروه های کلرومتیل موجود روی زنجیر پلیمر به گروه های آزیدومتیل از راه واکنش جانشینی هسته دوستی در مجاورت واکنشگر سدیم آزید محلول در حلال دی متیل فرمامید خشک تبدیل شد. در نهایت, پلی پارا آمینواستیرن با نسبت های مختلف از گروه آمینو روی زنجیر پلیمر از هموپلیمر و کوپلیمرهای استیرنی دارای گروه های آزیدومتیل از راه واکنش نوآرایی اشمیت در مجاورت تری فلوئورومتان سولفونیک اسید تهیه شد. ساختار همو پلیمر و کوپلیمرهای تهیه شده در هر مرحله پس از خالص سازی با روش های طیف سنجی FTIR 13و C NMR, 1H NMR شناسایی و تایید شد. هم چنین, آزمون انحلال پذیری روی هموپلیمر و کوپلیمرهای تهیه شده در برخی حلال های آلی انجام شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID