مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله طب نظامی | سال:1387 | دوره:10 | شماره:2 (مسلسل 36) | صفحه شروع:119 | صفحه پایان:127

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع مواجهه با وسایل نوک تیز پزشکی در میان پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 127

چکیده

 مقدمه: کارکنان مراکز خدمات بهداشتی-درمانی همواره در معرض آسیب با وسایل نوک تیز و آلوده بوده و در معرض خطر ابتلا به ویروس ‌‌هایHCV ,HBV ,HIV  و دیگر پاتوژنها می باشند. وخامت و حتی کشنده بودن مواجهه با وسایل نوک تیز و محدودیت تاثیر درمانهای پس از تماس, باعث می شود که به شدت به فکر پیشگیری از وقوع صدمات آنها باشیم. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع مواجه با وسایل نوک تیز پزشکی در پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی و فاکتورهای خطر مرتبط با آن انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در یک بیمارستان دانشگاهی در شهر تهران در شهریور ماه 1386 انجام گردید. برای انجام مطالعه, یک پرسش نامه دو صفحه ای استفاده گردید. که شامل اطلاعات دموگرافیک (مانند سن, جنس و سطح تحصیلات) و سوالاتی در مورد نوع نوک تیز مواجهه یافته و همچنین بخش و نوع فعالیتی که منجر به مواجهه به وسیله نوک تیز شده بود. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ver12 اطلاعات جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: در این پژوهش 613 نفر پرستار شاغل در این بیمارستان دانشگاهی وارد پژوهش شدند, که 201 نفر دچار مواجهه شده بودند (78/32 درصد). از این میان 107 نفر (2/53 درصد) مرد و تعداد زنان 94 نفر (8/46 درصد) بود. میانگین سنی افراد در زمان مواجهه شدن 34 سال بود(SD= ± 6.5) . از نظر تحصیلات در میان افراد دچار مواجهه, 15 نفر کاردان (5/7 درصد) و 178 نفر کارشناس (6/88 درصد) و 8 نفر کارشناس ارشد بودند بیشترین تعداد مواجهه در بخش های داخلی با فراوانی 46 بار (9/22 درصد) بوده است. شایع ترین وسیله عامل مواجهه سر سرنگ با فراوانی 142 مورد (6/70 درصد) بود. از نظر فعالیتی که فرد در حین انجام آن دچار مواجهه شده بود, خونگیری با 49 مورد (4/24 درصد) بیشترین فراوانی را داشت.نتیجه گیری: فراوانی بالای مواجهه شدن و تماس شغلی با خون زنگ خطر جدی برای پرستاران است, لذا آموزشهای کاربردی و اطلاع رسانی جهت گزارش دهی همه افراد دچار مواجهه توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID