Start: 2/7/2023 4:57:55 AMEnd: 2/7/2023 4:57:56 AM >> 591

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

955

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی رایانه ای فرایند پخت قطعه لاستیکی متقارن محوری تقویت شده با صفحات فلزی با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده ABAQUS

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 131

چکیده

 پیش بینی زمان پخت قطعات لاستیکی همواره از مسایل بسیار مهم در صنعت لاستیک به شمار می آید. پیش بینی تاریخچه گرمایی و مقدار پخت در نقاط مختلف قطعه با استفاده از معادلات و مدل های حاکم بر رفتار انتقال گرما و سینتیک پخت یکی از بهترین روش ها برای بهینه سازی فرایند پخت است. در این پژوهش, معادلات انتقال گرما و سینتیک پخت در یک قطعه لاستیکی از راه شبیه سازی رایانه ای با استفاده از توسعه زیربرنامه کمکیUMATHT, به کمک نرم افزار ABAQUS در حالت دوبعدی و در مختصات استوانه ای (متقارن محوری), در دو مرحله پخت درون قالب و خنک شدن بیرون از قالب حل شده است. در نظر گرفتن وابستگی ضرایب معادله انتقال گرما به دما و مقدار پخت, انجام محاسبات سینتیکی و در نظر گرفتن رسانش تماسی در محل تماس قطعه و قالب برای افزایش دقت مدل از جمله ویژگی های مدل توسعه یافته است. مقایسه بین تاریخچه گرمایی محاسبه شده به کمک مدل با داده های اندازه گیری شده با ترموکوپل نشان داد که مدل از دقت زیادی در پیش بینی نیم رخ دما و در نتیجه مقدار پیش رفت واکنش در هر دو مرحله برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.