مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) | سال:1389 | دوره:23 | شماره:2 (پیاپی 106) | صفحه شروع:145 | صفحه پایان:153

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهیه الکوژل بر پایه 2 - آکریل آمیدو – 2 - متیل پروپان سولفونیک اسید و بررسی اثر درجه خنثی سازی بر رفتار تورمی، گرمایی و مکانیکی آن

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 153

چکیده

 ژل های آلی پلیمری شبکه ای در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. ژل کننده حلال های آلی به طور عمومی بر پایه ترکیبات کوچک مولکول یا درخت سان تهیه می شوند. در این پژوهش, ژل آلی جاذب الکل از راه واکنش پلیمرشدن شبکه ای با استفاده از مونومر آکریلی سولفون دار به نام 2- آکریل آمیدو 2- متیل پروپان سولفونیک اسید (AMPS)  تهیه شد. پلی اتیلن گلیکول دی آکریلات و آمونیوم پرسولفات به ترتیب به عنوان شبکه ساز و آغازگر گرمایی استفاده شدند. قدرت جذب با خنثی کردن گروه های اسیدی در ابرجاذب ها افزایش می یابد. اثر درجه خنثی سازی بر افزایش قدرت جذب الکل ژل های بر پایه AMPS مطالعه شد. نتایج نشان می دهد, قدرت جذب الکل و آب به شکل غیرمنتظره با افزایش درجه خنثی سازی در ژل های تهیه شده کاهش می یابد. اثر درجه خنثی سازی بر خواص گرمایی, ریولوژیکی و مکانیکی ژل ها نیز بررسی شد. طبق نتایج, افزایش درجه خنثی سازی سبب افزایش دمای انتقال شیشه ای, پایداری گرمایی و افزایش مدول ذخیره ژل ها می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID