Start: 2/7/2023 2:49:55 PMEnd: 2/7/2023 2:49:56 PM >> 617

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

710

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه و ارزیابی تولید پروتئین های دفعی - ترشحی پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط های کشت RPMI ،DMEM و PBS غنی شده با گلوکز

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 53

چکیده

 زمینه و هدف: تهیه آنتی ژن مناسب از موضوعات مهم در زمینه تشخیص سرولوژیک هیداتیدوز می باشد. پژوهشگران با کشت کوتاه مدت پروتواسکولکس ها در چند محیط مختلف توانسته اند به آنتی ژن ها دفعی - ترشحی دسترسی پیدا کنند. با این حال تاکنون مقایسه ای در خصوص میزان تولید این آنتی ژن ها در محیط های مختلف انجام نشده است. در این پژوهش, میزان تولید پروتئین های (آنتی ژن های) دفعی - ترشحی از طریق کشت کوتاه مدت پروتواسکولکس ها در محیط هایRPMI ,DMEM  و PBS غنی شده با گلوکز مورد مطالعه قرار گرفتند.روش بررسی: برای تهیه پروتئین های دفعی - ترشحی, پروتواسکولکس های اکینوکوکوس در محیط های RPMI, DMEM وPBS  غنی شده با گلوکز به مدت 72 ساعت کشت داده شدند. پس از تغلیظ و سنجش پروتئین های تولید شده, به منظور شناسایی اجزای مختلف آن ها, با روش SDS-PAGE الکتروفورز شدند. داده ها از طریق آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین غلظت پروتئین های دفعی - ترشحی در زمان 24 ساعته کشت در محیط  PBS (16.8 میکروگرم در میلی لیتر) نسبت به RPMI (7.4 میکروگرم در میلی لیتر) و DMEM (10.3 میکروگرم در میلی لیتر) به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05), در حالی که این تفاوت بین غلظت پروتئین های دفعی - ترشحی در محیط  RPMIوDMEM  مشاهده نشد. پروتئین های دفعی - ترشحی به دست آمده از محیط  PBSبه 12 باند اصلی و محیط های  RPMIو DMEM هر کدام به 14 باند اصلی در محدوده وزن ملکولی 16 تا 67 کیلودالتون تفکیک شدند.نتیجه گیری: برای تهیه پروتئین های دفعی- ترشحی پروتواسکولکس, محیط PBS غنی شده با گلوکز نسبت به دو محیط دیگر مناسب تر است. حداکثر زمان مناسب برای تولید این پروتئین ها, تا 48 ساعت بعد از کشت اولیه پروتواسکولکس ها می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی