مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research) | سال:1390 | دوره:19 | شماره:74 | صفحه شروع:108 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

138

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی عملکرد سیستم توام فرآیند سپتیک تانک و لاگون هوادهی برای تصفیه شیرابه زباله

صفحات

 صفحه شروع 108 | صفحه پایان 120

چکیده

 زمینه و هدف: این بررسی با هدف کلی تعیین کارایی سیستم توام فرآیندهای سپتیک تانک و لاگون هوادهی جهت تصفیه شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهرستان کرج انجام گردید.روش بررسی: در ابتدا, خصوصیات شیرابه مورد نظر پس از برداشت نمونه اندازه گیری گردید. سپس پایلوت دوقسمتی بی هوازی - هوازی (سپتیک تانک و لاگون هوادهی) ساخته و راه اندازی گردید. در مراحل بعد, تاثیر تغییرات دما, زمان ماند هیدرولیکی, بارگذاری COD و میزان جریان ورودی در سپتیک تانک ولاگون هوادهی به طور جداگانه و توام مطالعه شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از مراحل مختلف, نمایانگر میزان حذف COD, از ورودی معادل 19573 به 8401 میلی گرم در لیتر در سپتیک تانک و به 432 میلی گرم در لیتر در لاگون هوادهی بود. همچنین بهترین راندمان سیستم در دبی 23.6 لیتر در روز در سپتیک تانک و 9.3 لیتر در روز در لاگون هوادهی با درصد حذف  91.2CODدرصد, به دست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده, در مجموع این سیستم قادر به حذف میزان COD بیش از 90 درصد بود. بنابراین می توان چنین بیان کرد که سیستم بی هوازی - هوازی قادر به حذف موثر COD شیرابه و کاهش آلاینده های آن می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID