video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,419

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شیراز 1380

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 32

کلیدواژه

تخمین خطر نسبی (Odd's Ratio)Q4

چکیده

 سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در تمام دنیا می باشد که در صورت تشخیص زودهنگام, از قابل علاج ترین سرطان ها به شمار می رود. از آنجا که تعیین عوامل خطرساز این سرطان می تواند در تشخیص زودرس و درمان آن بسیار موثر باشد, این تحقیق با هدف تعیین برخی عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1380 در شیراز انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه مورد ـ شاهدی بر روی 102 بیمار (مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز طی مرداد تا آبان ماه 1380) به عنوان گروه مورد و 278 نفر (انتخاب شده به طور تصادفی از بین 985 نفر خانمی که طی مطالعه بزرگ غربال گری سال 1374 شهر شیراز با ماموگرافی, سالم تشخیص داده شده بودند) به عنوان گروه شاهد انجام گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسش نامه جمع آوری و برای بررسی اثر عوامل خطر مختلف از تخمین خطر نسبی استفاده گردید.یافته ها: عوامل خطر استاندارد نشده ای که احتمال سرطان پستان را به طور معنی داری افزایش می دادند به ترتیب شدت ارتباط عبارت بودند از: افزایش سن, تعداد زایمان (صفر), وضعیت اجتماعی - اقتصادی (بالاترین سطح), سن اولین ازدواج (پس از 25 سالگی), سن اولین حاملگی کامل (پس از 34 سالگی), وضعیت ازدواج (زنان ازدواج نکرده) و عدم شیردهی (05/0=P). سن قاعدگی و سن یائسگی عوامل خطر معنی داری برای سرطان پستان نبودند. البته پس از استاندارد کردن, سطح اجتماعی - اقتصادی و سن ازدواج از نظر برخی عوامل دیگر, رابطه آن ها با سرطان پستان هم چنان معنی دار باقی ماند (05/0 =P), اما شیردهی اثر حفاظتی خود را از دست داد.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و عدم وجود برنامه گسترده و همگانی غربال گری سرطان پستان توسط ماموگرافی در ایران, به نظر می رسد هم گام با ارتقای آموزش, بایستی بر انجام غربال گری سرطان پستان در زنانی که از نظر عوامل خطرساز احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان دارند, تاکید بیشتری داشت. به علاوه به منظور روشن شدن نکات مبهم در مورد سایر عوامل خطر, انجام مطالعات با حجم نمونه های بزرگتر و گروه های شاهد مختلف توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  معتمد، نیلوفر، هادی، نگین، و طالعی، عبدالرسول. (1383). بررسی برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شیراز 1380. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، 12(46)، 25-32. SID. https://sid.ir/paper/61129/fa

  Vancouver: کپی

  معتمد نیلوفر، هادی نگین، طالعی عبدالرسول. بررسی برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شیراز 1380. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)[Internet]. 1383؛12(46):25-32. Available from: https://sid.ir/paper/61129/fa

  IEEE: کپی

  نیلوفر معتمد، نگین هادی، و عبدالرسول طالعی، “بررسی برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان بالای 35 سال شیراز 1380،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research)، vol. 12، no. 46، pp. 25–32، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/61129/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )