مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی دریا | سال:1391 | دوره:8 | شماره:15 | صفحه شروع:97 | صفحه پایان:103

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی رفتار لرزه ای سکوهای پایه ثابت با استفاده از روش زمان دوام (یادداشت فنی)

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 103

چکیده

 بررسی رفتار لرزه ای سکوهای دریایی, یکی از مهم ترین شاخص های طراحی آن ها در مناطق لرزه خیز می باشد. با این وجود روش های تحلیلی ای که در این زمینه از دقت قابل قبولی برخوردار می باشند, به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن, در عمل چندان مورد توجه مهندسین قرار نگرفته اند. روش زمان دوام, روش مناسبی جهت حل این مشکل می باشد. در این روش می توان با قبول محدوده مناسبی از خطا, زمان تحلیل را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد, بطوری که با انجام یک تحلیل زمان دوام رفتار سازه را در سطوح مختلف لرزه ای ارزیابی کرد. در این مقاله ابتدا به معرفی روش های مختلف تحلیل در آیین نامه ها و روش زمان دوام پرداخته شده و در ادامه رفتار لرزه ای سه سکو با استفاده از تحلیل طیفی آیین نامه 2800 و توابع شتاب زمان دوام مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از تابع شتابی که در روش زمان دوام بر مبنای طیف آیین نامه 2800 تولید گشته, استفاده شده و میزان اختلاف در نتایج در مقایسه با تحلیل طیفی آیین نامه 2800 ارائه گردیده است که از تطابق مناسبی برخوردار می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID