video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,233

دانلود:

276

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هرویین

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 31

چکیده

 مقدمه: وابستگی به مواد مخدر افیونی, یکی از مشکلات مهم بهداشتی در کشور ما به شمار می رود. مطالعات متعدد نشان داده است که اکثر بیماران وابسته به این مواد دچار اختلالات روانی همراه نیز می باشند. هدف از این مطالعه بررسی اختلالات روانی در بیماران وابسته به مواد مخدر افیونی و مقایسه این اختلالات بین دو گروه بیمار وابسته به تریاک و هروئین بود. روش کار: در این مطالعه مقطعی ـ توصیفی 192 بیمار مرد وابسته به مواد مخدر افیونی که برای ترک وابستگی در بیمارستان شهید بهشتی کرمان بستری شده بودند بطور تصادفی انتخاب شدند. پس از ثبت خصوصیات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه, اختلالات روانی آنها از طریق آزمون استاندارد SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 سطح معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: میانگین سنی نمونه مورد مطالعه 7.67±33.92 سال بود و در کلیه مقیاس های SCL-90-R در وضعیت بیمار و یا در وضعیت مرزی ارزیابی گردیدند. نمره مقیاس های وسواس و اجبار, اضطراب, ترس مرضی, روان پریشی, ضریب کلی علایم مرضی (GSI) و مجموع علایم مثبت مرضی (PST) به صورت معنی داری در بیماران وابسته به هروئین از بیماران وابسته به تریاک بیشتر بود (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: توصیه می شود کلیه بیماران وابسته به مواد مخدر افیونی از نظر وجود اختلالات روانی همراه بررسی گردند. درمان اختلالات روانی همراه می تواند نتیجه درمان اعتیاد را بهبود بخشد. بیماران وابسته به هروئین به نسبت بیماران وابسته به تریاک, از سایکوپاتولوژی بیشتری رنج می برند و احتیاج به توجه بیشتری دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  غفاری نژاد، علیرضا، ضیاالدینی، سیدحسن، و پویا، فاطمه. (1382). بررسی مقایسه ‌ای اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هرویین . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)، 7(1)، 27-31. SID. https://sid.ir/paper/60674/fa

  Vancouver: کپی

  غفاری نژاد علیرضا، ضیاالدینی سیدحسن، پویا فاطمه. بررسی مقایسه ‌ای اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هرویین . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)[Internet]. 1382؛7(1):27-31. Available from: https://sid.ir/paper/60674/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا غفاری نژاد، سیدحسن ضیاالدینی، و فاطمه پویا، “بررسی مقایسه ‌ای اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هرویین ،” مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)، vol. 7، no. 1، pp. 27–31، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/60674/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی