مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY) | سال:1390 | دوره:15 | شماره:1 | صفحه شروع:8 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فون و بیولوژی پشه خاکی (Diptera: Psychodidae) در شهرستان جاسک، کانون لیشمانیوز پوستی در استان هرمزگان، 1378

صفحات

 صفحه شروع 8 | صفحه پایان 15

چکیده

 مقدمه: بیماری سالک در سالیان اخیر همواره در حال گسترش در کشورمان بوده است. شهرستان جاسک در شرق استان هرمزگان در چند سال گذشته بیشترین آمار بیماری را بخود اختصاص داده و از آنجا که تبیین هر گونه استراتژی کنترلی در بیماریهای Vector-borne مستلزم آگاهی از فون و بیولوژی ناقلین است, این مطالعه برای اولین بار در این منطقه اجرا گردیده است.روش کار: در مطالعه ای توصیفی مقطعی طی سالهای 87-1386 فون و بیواکولوژی پشه خاکی ها در شهرستان جاسک مورد بررسی قرار گرفت. صید پشه خاکی ها با استفاده از تله های چسبان و تله های نوری CDC انجام و گونه ها بروش میکروسکپیک تشخیص و وفور و فعالیت ماهیانه آنها نیز مشخص گردید. نرخ پاریتی (درصد تخمگذاری کرده) پشه های ماده با تشریح و مشاهده غدد ضمیمه دستگاه تناسلی و تمایلات آنتروپوفیلیک دو گونه غالب آنها بروش سرولوژیک ELISA مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج: در این تحقیق در مجموع 8123 عدد پشه خاکی صید شد که 57.52 درصد آنها نر و 42.49 درصد ماده بودند. هشت گونه پشه خاکی شامل سه گونه از جنس فلبوتوموس و پنج گونه سرژانتومیا بعنوان فون پشه خاکی های شهرستان تشخیص داده شد. گونه Phlebotomus major برای اولین بار در استان هرمزگان صید و شناسایی گردید. گونه های Ph. papatasi و Ph. salehi با 59.91و 17.21 درصد بیشترین وفور را دارا بودند و هر دو گونه تمایلات اندوفیلیک نسبتا بالایی داشتند.نتیجه گیری: در شهرستان جاسک پشه خاکی ها با تنوع گونه ای کم ولی با وفور بسیار بالا فعالند و احتمالا دو گونه ف. پاپاتاسی و ف. صالحی انگل را از جوندگان مخزن به انسانها انتقال می دهند. با توجه به اندوفیل بودن نسبی گونه های غالب و ناقلین احتمالی در صورتی که عملیات سمپاشی با سموم پایرتروئیدی با پوشش مکانی و زمانی مناسب و صرفا در روستاهای هایپراندمیک انجام و با عملیات مبارزه با مخازن و آموزش ساکنین در مورد راههای پیشگیری از ابتلا تلفیق گردد, می تواند در کنترل بیماری موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID