مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY) | سال:1390 | دوره:15 | شماره:1 | صفحه شروع:56 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

83

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع استئوپروز و ارتباط آن با برخی شاخص های دموگرافیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز دانسیتومتری شهر گرگان در سال 87

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 62

چکیده

 مقدمه: پوکی استخوان یکی از بیماریهای شایع با عوارض ناتوان کننده می باشد که بار اقتصادی زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع استئوپروز و ارتباط آن با برخی شاخص های دموگرافیک در شهر گرگان صورت پذیرفت.روش کار: در این مطالعه مقطعی – تحلیلی, 300 فرد از میان 3000 فرد مراجعه کننده به مراکز دانسیتومتری شهر گرگان طی سال 87 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. میزان تراکم استخوان به روش (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) DXA در استخوان های گردن فمور و مهره های کمری L2 و L4 تعیین گردید. اطلاعات عمومی و اطلاعات حاصل از دانسیتومتری بر اساس معیار WHO استخراج و جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای کای دو و رگرسیون خطی صورت پذیرفت و سطح معنی داری برای تمام آزمونها 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: شیوع استئوپروز در این مطالعه بر اساس بررسی ناحیه کمر و فمور به ترتیب 33.7% و 16.7% بود. متوسط تراکم استخوانی در ناحیه کمر 0.93g/cm2 و 0.78g/cm2 در ناحیه فمور بود. رابطه سن و وضعیت تراکم توده استخوانی در ناحیه کمر (P-value <0.01) و ناحیه فمور (P-value <0.01) از لحاظ آماری معنی دار بود. رابطه شاخص توده بدنی با تراکم توده استخوانی در ناحیه کمری از لحاظ آماری معنی دار ((P-value <0.01 ولی این رابطه در ناحیه فمور همانند رابطه جنسیت و وضعیت تراکم توده استخوانی در ناحیه فمور و کمر معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه گویای شیوع بالای استئوپروز در بیماران مراجعه کننده به مراکز دانسیتومتری شهر گرگان می باشد و نیز نشان داد که سن نقش پیش بینی کننده برای تراکم استخوانی در ناحیه کمر و فمور و شاخص توده بدنی این نقش را در ناحیه کمر دارد .

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID