مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY) | سال:1389 | دوره:14 | شماره:4 | صفحه شروع:319 | صفحه پایان:325

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

292

دانلود:

111

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و جمعیتی و میزان شیوع افسردگی در بین سالمندان بالای 60 سال در مراکز سالمندان تحت پوشش مرکز بهزیستی شهر شیراز در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 319 | صفحه پایان 325

چکیده

 مقدمه: افسردگی یکی از شایعترین اختلالات قرن حاضر, چهارمین اختلال هزینه بر جهان و بدون شک دومین اختلال پرهزینه جهان تا سال 2015 می باشد. برخی از ویژگی های جمعیت شناختی و اجتماعی در بین سالمندان باعث کاهش یا افزایش افسردگی در آنان می شود. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و جمعیتی و میزان شیوع افسردگی در بین سالمندان بالای 60 سال در مراکز سالمندان تحت پوشش مرکز بهزیستی شهر شیراز در سال 1387 می پردازد.روش کار: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 120 نفر (100 نفر زن و 20 نفر مرد) از سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش 6 مرکز بهزیستی شیراز در سال 1387 انجام شد. از هر مرکز 30 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی (بک) و نیز پرسشنامه ای که سن, وضعیت تاهل, وضعیت سواد, وضعیت فعالیت, تعداد کل فرزندان و درآمد سالانه افراد را مورد بررسی قرار داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو آزمون همبستگی پیرسون و t گروههای مستقل استفاده شد.نتایج: از کل افراد مورد مطالعه, 65 درصد (78 نفر) دارای افسردگی خفیف و 25.83 درصد (31 نفر) متوسط و 9.17 درصد (11 نفر) شدید بودند. بین وضعیت تاهل, سن, وضع فعالیت, درآمد و افسردگی رابطه معنی داری وجود داشت. اما هیچ ارتباطی بین افسردگی و وضع سواد و تعداد کل فرزندان مشاهده نشد.نتیجه گیری: از یافته های مطالعه چنین بر می آید که برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی و اجتماعی در بین سالمندان, می تواند باعث افزایش یا کاهش احتمال افسردگی در آنان شود که از این طریق می توان مرتبه و میزان افسردگی را تعیین نمود و شناسایی این عوامل و انجام راهکارهای مناسب در قبال آن تاثیر بسزایی در کاهش افسردگی آنان خواهد داشت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID