مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

757

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آبسه سلی اطراف اربیت (یک گزارش موردی)

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 152

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه: سل در کشورهای در حال توسعه یک بیماری آندمیک محسوب می شود که می تواند ارگانهای مختلفی در بدن را درگیر کند. درگیری بافتهای نرم و از جمله بافت های اطراف حدقه به صورت نادر دیده می شود و اغلب همراه با درگیری سایر قسمت های بدن از جمله ریه ها می باشند. اغلب بیماران با عفونت های اطراف حدقه دارای فاکتورهای زمینه ای می باشند. تشخیص این عفونت ها بدون درگیری همزمان سایر قسمت های بدن اغلب دشوار می باشد.معرفی بیمار: در این مقاله ما یک مورد عفونت سلی بافت نرم اطراف حدقه را شرح می دهیم. یک مرد جوان 17 ساله با توده مزمن اطراف چشم مراجعه کرده بود و با تشخیص آبسه اطراف حدقه تحت درمان جراحی و طبی قرار گرفته و دچار عود ضایعه شده بود. در بررسی های میکروب شناسی از نمونه های تهیه شده میکروباکتریوم توبرکولز رشد کرد و بیمار با تشخیص عفونت سلی اطراف چشم به مدت 6 ماه تحت درمان با داروی ضد سل قرار گرفت و بهبود یافت.نتیجه گیری: عفونت سلی اطراف حدقه می تواند بدون فاکتور زمینه ای و یا سل فعال در سایر ارگانها یا سابقه عفونت سلی ایجاد شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.