مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

115

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت دانسیته استخوان زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس

صفحات

 صفحه شروع 515 | صفحه پایان 520

چکیده

 مقدمه: پوکی استخوان یک مشکل مهم سلامت عمومی دنیا بوده و شیوع آن در حال افزایش می باشد. اندازه گیری تراکم معدنی استخوان (BMD) بهترین عامل پیشگویی کننده شکستگی و روش DEXA بهترین روش اندازه گیری تراکم معدنی استخوان است. در خانم های یائسه احتمال شیوع استئوپروز و پیامدهای ناشی از آن مثل شکستگی نیز بیشتر خواهد بود. این مطالعه جهت سنجش تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز دانسیتومتری بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس, جهت تعیین شیوع استئوپروز, استئوپنی بر مبنای B MD, عوامل خطرزای آن و ارزیابی خطر شکستگی طراحی و اجرا شده است.روش کار: این تحقیق مقطعی بر روی 404 نفر از زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز دانسیتومتری بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس پس از اخذ رضایت نامه انجام گرفت. پس از سنجش تراکم استخوان T score ستون فقرات و گردن فمور و شاخص FRAX محاسبه گردید. اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز جمع آوری شد. نمونه گیری از نوع آسان (در دسترس) بود. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.نتایج: شیوع استئوپنی و استئوپروز فمورال به ترتیب 45% و 44.3% به دست آمد. تحقیق حاضر نشان داد که سن, مصرف مواد, عدم فعالیت فیزیکی, مصرف کورتون از عوامل خطرزای استئوپنی و استئوپروز فمورال در زنان مورد مطالعه است. شاخص FRAX در زنان 50 تا 65 سال 1.73% و بالای 65 سال 10.47% بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد شیوع استئوپنی و استتئوپروز در ناحیه گردن فمور در زنان مورد مطالعه بالاست و چندین عامل خطرزا در استئوپنی و استئوپروز نقش دارند. همچنین خطر شکستگی گردن فمور در زنان بالای 65 سال بالاست.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.