مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای اثرات تزریق درون صفاقی اکستازی و کریستال مت بر روی شمارش سلولی و کلسترول خون در موش صحرایی نر

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 216

چکیده

 زمینه و هدف: سوء استفاده از آمفتامین های روان گردان (کریستال مت و یا کریستال ان – متیل – 1 – فنیل – پروپان -2 - آمین و اکستازی) در چند سال اخیر در ایران افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. مشخص شده این ترکیبات دارای اثرات سمی روی سیستم قلبی عروقی و سیستم ایمنی هستند. از آنجایی که تا کنون به صورت مقایسه ای اثرات این دو ترکیب روان گردان روی شمارش سلولی و میزان کلسترول خون بررسی نشده است لذا در مطالعه حاضر عوامل نام برده مورد بررسی قرار گرفتند.روش کار: در این پژوهش تجربی از 21 سر رت نر در سه گروه کنترل, گروه دریافت کننده اکستازی و گروه دریافت کننده کریستال مت استفاده شد. گروههای تجربی به مدت 15 روز, اکستازی و کریستال مت را با دوز 10 mg/ kg به شیوه درون صفاقی دریافت نموده و پس از 15 روز, خون از دهلیز چپ قلب جانوران گرفته شده و پارامترهای مورد نظر (تعداد گلبولهای سفید, قرمز و پلاکتها, سطح سرمی کلسترول تام, تری گلیسرید, HDL وLDL ) اندازه گیری شدند. بررسی آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری این استد صورت گرفت. مقایسه گروههای آزمایشی مختلف با هم توسط آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد و P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میزان گلبولهای قرمز, گلبولهای سفید و پلاکت ها در گروه دریافت کننده اکستازی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد (P<0.05) میزان هموگلوبین و هماتوکریت در گروه دریافت کننده اکستازی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان می دهد (P<0.01) همچنین در گروه های کریستال مت و اکستازی هیچ تغییر معنی داری روی سطوح کلسترول سرم خون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. میزان تری گلیسرید در گروه کریستال مت نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت (P<0.05) میزان HDL در هر دو گروه اکستازی و کریستال مت نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نشان نداد ولی میزان LDL در گروه کریستال نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد اکستازی در مقایسه با کریستال مت, با کاهش تعداد گلبول های قرمز, هموگلوبین و هماتوکریت سبب القا کم خونی می گردد. افزایش تری گلیسرید خون نیز به دنبال مصرف کریستال مت, احتمال ابتلا به تصلب شرایین را بالا می برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی