مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل | سال:1389 | دوره:10 | شماره:3 (پیاپی 37) | صفحه شروع:241 | صفحه پایان:249

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

399

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نگرش و وضعیت عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 249

چکیده

 زمینه و هدف: تجربه بارداری با تغییرات فیزیکی و روانشناختی عمیقی در زندگی هر زن همراه است و این تغییرات بر روی کلیه ابعاد زندگی از جمله روابط جنسی زوجین موثر می باشد از این رو توجه ناکافی به عملکرد جنسی در دوران بارداری ممکن است عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی نگرش و وضعیت عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری صورت گرفت.روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که در آن وضعیت عملکرد جنسی و نگرش 329 زن باردار 15 تا 45 ساله در سه گروه و بر مبنای سن حاملگی (چهار هفته آخر هر یک از سه ماهه های بارداری) مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات فردی, نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به عملکرد جنسی در دوران بارداری و پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه و Post hoc, آزمون کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. در این مطالعه, سطح معناداری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج نشانگر افزایش نمره اختلال در عملکرد جنسی, میل جنسی و رضایتمندی از ارگاسم با پیشرفت بارداری بود. تحلیل آماری ارتباط بین سوالات نگرش واحدهای پژوهش و رابطه جنسی, حاکی از وجود ارتباط آماری معنادار بین نمره کل اختلال عملکرد جنسی با کاهش جذابیت جنسی در هر سه تریمستر (P=0.03, P=0.01, P=0.04) و نیز با بروز زایمان زودرس در تریمستر دوم (P=0.01) بود.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در دوران بارداری, برگزاری دوره های آموزش بهداشت جنسی با رویکرد ویژه به دوران بارداری توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID