مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پارامترهای غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند اسمز معکوس

صفحات

 صفحه شروع 261 | صفحه پایان 269

چکیده

 زمینه و هدف: آرسنیک سومین عنصر گروه پنجم جدول تناوبی است و یکی از عناصر کمیاب در پوسته زمین است که از لحاظ فراوانی در رده بیستم قرار دارد. این ماده در کشاورزی, دامداری, پزشکی, الکترونیک, صنعت و متالورژی کاربرد دارد و از راههای طبیعی و فعالیت انسان وارد محیط زیست شده و سبب آلودگی آن میگردد. آب یکی از منابع انتقال آرسنیک در محیط زیست می باشد. مطالعات مختلف ارتباط معنی دار بین غلظت بالای آرسنیک در آب آشامیدنی و سرطانهای کبد, سوراخ بینی, ریه, پوست, مثانه و کلیه در مردان و زنان, پروستات و کبد در مردان را مشخص نموده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد غشا اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب می باشد.روش کار: در این تحقیق حذف آرسنیک با استفاده از غشا اسمز معکوس با مدول مارپیچی (مدل TE 2521 ساخت شرکت CSM کره) مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. محلول مورد استفاده به صورت سنتتیک در آزمایشگاه و با استفاده از آرسنات سدیم تهیه گردید و عملکرد سیستم تحت تاثیر پارامترهای غلظت آرسنیک, فشار,pH  و دمای محلول ورودی مورد بررسی قرار گرفت. در هر حالت میزان جریان عبوری به ازای واحد سطح غشا و سرعت عرضی نیز اندازه گرفته شد. برای هرحالت پس از 30 دقیقه نمونه های مورد نظر برداشت و به روش نقره دی اتیل دی تیوکاربامات (آزمایش شماره3500- As B  استاندارد متد) تحت آزمایش قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از آزمایشات و اندازه گیری ها نشان داد پارامترهای غلظت, pH, دمای محلول ورودی و فشار در عملکرد غشا اسمز معکوس مدل TE 2521 تاثیر داشته و افزایش و یا کاهش هر کدام منجر به تغییر در راندمان و عملکرد آن می گردد. شرایط مطلوب و بهینه عملکرد غشا تحت تاثیر پارامترهای فوق به صورت زیر تعیین گردید: فشار در محدوده 210 - 190 پوند بر اینچ مربع, غلظت در محدوده 0.2 – 0.5 mg/L در لیتر, دما در محدوده oC30 - 25 و pH در محدوده 8 - 6. راندمان حذف آرسنیک در شرایط بهینه عملکرد سیستم در حدود 99 - 95 درصد اندازه گرفته شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل و راندمان قابل قبول و بالای عملکرد, می توان این روش را به عنوان روشی موثر در حذف آرسنیک در مناطق دارای آب آلوده به آرسنیک به کار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی