مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل | سال:1389 | دوره:10 | شماره:4 (پیاپی 38) | صفحه شروع:303 | صفحه پایان:309

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان مس در سرم و ادرار 24 ساعته زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی

صفحات

 صفحه شروع 303 | صفحه پایان 309

چکیده

 زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از علل مهم مرگ و میر مادر و نوزاد در تمام دنیا است. اما علت اصلی آن هنوز ناشناخته می باشد. کاهش و افزایش فلزات نادر می تواند به عنوان یک عامل زیان آور در بارداری باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت مس در زنان باردار پراکلامپتیک انجام شد.روش کار: 95 زن باردار پره اکلامپتیک (مورد) و 92 نفر زن باردار سالم (شاهد) در این مطالعه مورد شاهدی شرکت داشتند. مس سرم و ادرار 24 ساعته آنها به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. داده ها پس از جمع آوری با آزمون های تی, کای دو و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته ها: غلظت مس سرم و ادرار 24 ساعته در گروه پره اکلامپسی بطور معنی داری بیشتر از غلظت مس سرم و ادرار 24 ساعته در گروه باردار با فشارخون طبیعی بود (P<0.000) اما ارتباطی بین شدت پره اکلامپسی و غلظت مس سرم و ادرار 24 ساعته بدست نیامد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه ارتباط بین افزایش غلظت مس سرم و ادرار با پره اکلامپسی را مطرح می کند. اما این افزایش نمی تواند بیانگر شدت پره اکلامپسی باشد با بررسی های بیشتر می توان از این تست برای پیشگویی پره اکلامپسی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID