مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فراوانی ترومبوسیتوپنی حاملگی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی تنکابن در سال 88 - 1387

صفحات

 صفحه شروع 362 | صفحه پایان 369

چکیده

 زمینه و هدف: ترومبوسیتوپنی با شمارش پلاکتی کمتر از 150 هزار در میکرولیتر در 7 تا 10 درصد از بارداری ها مشاهده می شود. اتیولوژی ترومبوسیتوپنی در حاملگی می تواند از یک اختلال خوش خیم مثل ترومبوسیتوپنی حاملگی تا سندرم (Hemolysis, Elevated liver Enzymes, Low Platelet count) HEELP که می تواند کشنده باشد متفاوت باشد. هدف از انجام این مطالعه, بررسی فراوانی ترومبوسیتوپنی در حاملگی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی تنکابن در سال 88 - 1387 بود.روش کار: در این مطالعه مقطعی 150 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تنکابن که در سه ماهه سوم بارداری بودند با روش نمونه گیری آسان جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و شرح حال فرد, بررسی و آزمایش شمارش سلول های خونی درخواست شد. در صورت وجود ترومبوسیتوپنی, بررسی های آزمایشگاهی آنان توسط هماتولوژیست صورت گرفت و آزمایشات تکمیلی لازم بر اساس نیاز هر فرد انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS  نسخه 11.5 و آزمون مجذور کای صورت گرفت و P<0.05 به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: شیوع ترومبوسیتوپنی در بارداری 12.66% و بیشترین شیوع ترومبوسیتوپنی (68%) در زنان نولی پار دیده شد. علت 95% موارد, ترومبوسیتوپنی حاملگی و علت 5% دیگر,ITP  بود. افراد دچار ترومبوسیتوپنی حاملگی دچار عارضه نشدند و نیازی به درمان نداشتند. فرد دچار  (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura) ITPطی زایمان با ایمونوگلوبولین وریدی درمان گردید.نتیجه گیری: ترومبوسیتوپنی حاملگی, شایعترین (95%) علت ترومبوسیتوپنی در حاملگی می باشد و از آنجایی که هیچ عارضه ای برای بیمار و جنین به دنبال ندارد, مساله نگران کننده ای محسوب نشده و نیازمند مداخلات خاص نیز نمی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی