video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,293

دانلود:

275

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و آمپول متادون بر میزان کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 17

چکیده

 زمینه و هدف: عمل سزارین یکی از اعمال جراحی شایع زنان است و امروزه در جوامع غربی شیوع آن حدود 2/21% گزارش شده است. در ایران شیوع سزارین بسیار بالاتر از ارقام جهانی است و براساس گزارشات مرکز آمار و اطلاع رسانی در سال 1380, شیوع سزارین در استان اردبیل 86/42% بوده است. درد حاد بعد از سزارین یکی از عوارض شناخته شده عمل بوده و مادران به درجات مختلف آنرا تجربه می کنند. عدم کنترل موثر درد علاوه بر احساس رنج و ناراحتی فراوان در مادر می تواند به اختلال شیردهی, خروج از بستر مادر و همبستگی مادر و نوزاد منجر شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و آمپول متادون بر میزان کاهش درد مادران بعد از عمل سزارین در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل انجام شد. روش کار: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود. تعداد 56 زن حامله که برای اولین بار عمل سزارین را تجربه می کردند انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه 28 نفری تقسیم شدند. گروه اول mg100 شیاف دیکلوفناک و گروه دوم mg 5 متادون تزریقی هر 8 ساعت تا 24 ساعت پس از عمل دریافت نمودند. سپس در ویزیت های بعد از عمل, شدت درد بیماران با مقیاس عددی درد اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار آماری SPSS در قالب آزمون های آماری نظیر آنالیز واریانس و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: براساس نتایج پژوهش در دومین, سومین و چهارمین ویزیت بعد از عمل شدت درد در گروه دریافت کننده دیکلوفناک کمتر بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(0.05>p) ولی در کل بین گروه دیکلوفناک با میانگین و انحراف معیار درد9/2± 46/6 و گروه متادون با میانگین و انحراف معیار 5/3 ± 85/5 از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: بین شیاف دیکلوفناک سدیم و آمپول متادون در کاهش درد مادران بعد از عمل جراحی سزارین تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی با توجه به محدودیت های موجود در استفاده از داروهای اوپیوئید به نظر میرسد دیکلوفناک می تواند جایگزین خوبی برای این داروها باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  اهدایی وند، فرناز، رستم نژاد، معصومه، صادقی بازرگانی، همایون، و امینی ثانی، نیره. (1383). مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و آمپول متادون بر میزان کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 3(4 (پیاپی 12))، 13-17. SID. https://sid.ir/paper/59919/fa

  Vancouver: کپی

  اهدایی وند فرناز، رستم نژاد معصومه، صادقی بازرگانی همایون، امینی ثانی نیره. مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و آمپول متادون بر میزان کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل[Internet]. 1383؛3(4 (پیاپی 12)):13-17. Available from: https://sid.ir/paper/59919/fa

  IEEE: کپی

  فرناز اهدایی وند، معصومه رستم نژاد، همایون صادقی بازرگانی، و نیره امینی ثانی، “مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و آمپول متادون بر میزان کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، vol. 3، no. 4 (پیاپی 12)، pp. 13–17، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/59919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی