video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,639

دانلود:

595

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 58

چکیده

 زمینه و هدف: افسردگی بعد از زایمان بعنوان یک اختلال خلقی ممکن است در تعدادی از بانوان دیده شود و سلامت روان مادر و کودک را به خطر اندازد. حداقل 7% مادران بعد از زایمان از این اختلال رنج می برند و مطالعات نشان می دهد که متغیرهای مختلف حین بارداری و بعد از زایمان با این پدیده مرتبط هستند. هدف این مطالعه ارزیابی میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان و متغیرهای مرتبط با آن در مراجعین به بخش زنان و زایمان بیمارستان های بوعلی و امام حسین تهران بوده است. روش کار: روش مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و آزمون 21 سئوالی افسردگی بک استفاده شد. جمع آوری اطلاعات از آزمودنی ها (100 نفر) بصورت انفرادی و در محل بیمارستان صورت گرفت و با توجه به نوع متغیرها در تحلیل اطلاعات از آزمون غیر پارامتریک مجذور کای استفاده شد. یافته ها: 17% آزمودنی ها از افسردگی متوسط و شدید رنج می برند و از میان 14 متغیر پیش بینی کننده افسردگی بعد از زایمان بانوان, چهار متغیر بارداری ناخواسته, عدم رضایت از زندگی زناشویی, اشتغال و وضعیت اقتصادی پایین خانواده با پدیده افسردگی بعد از زایمان ارتباط معنی دار آماری داشت ( 05/0>p). نتیجه گیری: میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان در مقایسه با سایر مطالعات در دامنه بالاتری قرار دارد بنابراین افزایش آگاهی کارکنان بخش زنان و زایمان از این اختلال و در صورت مشاهده موارد افسرده ارجاع آنها به مراکز مشاوره ای ضروری به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نریمانی، محمد، نخستین روحی، پروین، و یوسفی، مهناز. (1383). بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 3(4 (پیاپی 12))، 53-58. SID. https://sid.ir/paper/59918/fa

  Vancouver: کپی

  نریمانی محمد، نخستین روحی پروین، یوسفی مهناز. بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان . مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل[Internet]. 1383؛3(4 (پیاپی 12)):53-58. Available from: https://sid.ir/paper/59918/fa

  IEEE: کپی

  محمد نریمانی، پروین نخستین روحی، و مهناز یوسفی، “بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، vol. 3، no. 4 (پیاپی 12)، pp. 53–58، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/59918/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی