video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

78

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی

صفحات

 صفحه شروع 960 | صفحه پایان 975

چکیده

 مقدمه: یادگیری مادام العمر, فرایندی است که طی آن افراد از طریق فرصت های یادگیری, دانش, مهارت ها و علایق خود را در زندگی توسعه می دهند. این بررسی به منظور تبیین شایستگی های مورد نیاز برای تربیت دانشجویان دوره پزشکی عمومی در راستای نیل به اهداف یادگیری مادام العمر انجام پذیرفت.روش ها: این مطالعه به روش کیفی انجام گرفت. جهت جمع آوری نمونه ها از روش نمونه گیری هدف مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته باز پاسخ با 21 نفر از صاحب نظران و اساتید استفاده شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا بر اساس رویکرد کریپندورف انجام گرفت. برای تامین اعتبار و مقبولیت داده ها از شیوه چک همکار و ناظر خارجی استفاده شد.نتایج: بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش, پنج درون مایه تحت عناوین: «آگاهی و نگرش به پویایی علم و دانش پزشکی», «مهارت یادگیری خودراهبر», «مهارت طبابت مبتنی بر شواهد», «مهارت های ارتباطی حرفه ای» و «مهارت یادگیری تلفیقی و بین حرفه ای» به عنوان شایستگی های مورد نیاز برای دانشجوی پزشکی عمومی جهت یادگیری مادام العمر شناسایی شدند.نتیجه گیری: با توجه به جایگاه و ضرورت یادگیری مادام العمر در حرفه پزشکی, برنامه ریزان آموزشی می توانند در بازنگری در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی از یافته های این پژوهش بهره مند شده, دانشجویان را به شایستگی های مورد نیاز تجهیز نمایند و به تربیت یادگیرندگان مادام العمر در حوزه پزشکی بپردازند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی