مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1390 | دوره:13 | شماره:1 | صفحه شروع:48 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تزریق کافئین در حین پنجره خواب متناقض بر حافظه در موش های صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 54

چکیده

 زمینه و هدف: برخی محققین عقیده دارند که پس از یادگیری برخی اعمال, میزان خواب REM در دوره هایی خاص افزایش مییابد و در طی برخی از این دورهها پردازش و تثبیت حافظه صورت میگیرد. این دورههای خاص به عنوان پنجرههای خواب متناقض مطرح گردیدهاند. این پژوهش با هدف بررسی نقش آگونیست ها و آنتاگونیستهای آدنوزینی و استیل کولینی در پنجرههای خواب متناقض و تاثیر آن ها بر حافظه انجام شد. روشبررسی: در این مطالعه تجربی موشهای صحرایی نر تحت آموزش فعال دو طرفه یک جلسه 100 تریالی قرار گرفتند. آن دسته از حیواناتی که به مرز%70یادگیری رسیدند به 6 گروه دارویی و 2 گروه دارو-محرومیت تقسیم شدند. در بخش دارویی به ترتیب به هر یک از گروه ها سالین, کافئین(25mg/kg), آدنوزین(7 mg/kg), آدنوزین(50mg/kg), فیزوستیگمین(0.1mg/kg)و اسکوپولامین (5mg/kg) به صورت درون صفاقی تزریق گردید. در بخش دارو- محرومیت حیوانات گروه اول در دوره 4-1 ساعت پس از یادگیری از خواب REM محروم شدند و به حیوانات گروه دوم علاوه بر محرومیت, کافئین (25mg/kg) تزریق گردید. میزان حافظه در تمام گروه ها یک هفته بعد مورد آزمایش قرار گرفت. یافتهها: تزریق کافئین باعث تقویت حافظه گردید (P<0.05). حیوانات محروم در 4-1 ساعت پس از یادگیری اختلال در حافظه را نشان دادند (P<0.05)و کافئین اختلال ایجاد شده در حافظه توسط محرومیت از خواب REM را پوشانید. نتیجهگیری: تزریق کافئین در حین پنجره خواب متناقض علاوه بر تقویت حافظه, اثرات اختلالی محرومیت از خوابREM بر حافظه را میپوشاند. کافئین با اثرات جامع خود بر سیستمهای درگیر در پردازش حافظه موجب تقویت حافظه میشود و نمیتوان پردازش حافظه را به یک سیستم نوروترانسمیتری تنها نسبت داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID